Lesy ČR pomáhají chránit vzácné obojživelníky v lužních lesích střední Moravy

Rekonstrukce vodní nádrže Záříčí na Kroměřížsku zdárně dokončena

Lesy ČR významnou měrou přispěly k ochraně ohrožených druhů obojživelníků v lokalitě katastrálního území Záříčí v okrese Kroměříž na pomezí Zlínského a Olomouckého kraje. V místě totiž podnik za skoro 2,2 miliony korun úspěšně dokončil rekonstrukci vodní nádrže Stařina, ve které se obojživelníci včetně silně ohrožených druhů – čolka obecného a skokana štíhlého – vyskytují. Realizací projektu se podařilo nejen podpořit biotop vzácných druhů obojživelníků, ale vytvořit vhodné podmínky i pro ostatní četné organismy vázané na mokřadní a vodní prostředí. Náklady na rekonstrukci včetně projekčních a průzkumných prací hradily výhradně Lesy ČR.

V průběhu náročné rekonstrukce došlo k vyčištění dna od zaneseného sedimentu, renovaci nápustního objektu, vyřešení komplikací s odtokem vody a vybudování osmi vodních tůní a dvou izolovaných mokřadů oddělených zemní hrázkou. Stavební práce probíhaly pouze v podzimním a zimním období, aby nedošlo k narušení procesu rozmnožování obojživelníků. V některých případech byly populace vodních organismů dočasně transferovány do okolních vodních nádrží. Veškeré práce probíhaly v úzké součinnosti s pověřeným pracovníkem ochrany přírody.

Vodní nádrž Stařina, napájená vodou z toku Malá Bečva, je součástí evropsky významné lokality Morava – Chropyňský luh a rozkládá se na ploše o velikosti 11 510 m². Kromě obojživelníků a dalších vodních organismů tu lze spatřit vzácné motýly ohniváčka černočárného a modráska bahenního. Ze vzácnějších dřevin zde roste jasan úzkolistý, topol černý a jilm vaz, z bylin například kotvice plovoucí. Z ptáků se zde vyskytují vedle druhů vázaných na vodní prostředí také například krutihlav obecný, ťuhýk obecný a šedý. Objevuje se tu občas i bobr evropský. V lokalitě se vyskytuje i řada dalších zajímavých a vzácných druhů rostlin a živočichů.

V Hradci Králové 17. ledna 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření