Lesy ČR pomáhají zadržet vodu v krajině

V závěru července vydal vodoprávní úřad kolaudační souhlas s napuštěním obnovené soustavy čtyř retenčních nádrží v k. ú. Hrobská Zahrádka na Lesní správě Pelhřimov. Tím byla završena akce, jejímž hlavním účelem je zadržení vody v krajině, čímž se zvýší ekologická stabilita a estetická hodnota krajiny, a naopak sníží riziko povodní.

„Obnova soustavy 4 retenčních nádrží v k. ú. Hrobská Zahrádka“ je průlomovou akcí v rámci využití podpory z dotačního titulu Operační program Životního prostředí 2007 – 2013 na Lesní správě Pelhřimov. Náklady ve výši 4 156 440 Kč byly hrazeny z 85 procent z fondu Evropské unie (3 532 974 Kč), z 5 procent z příspěvku Státního fondu životního prostředí ČR (207 822 Kč) a zbývajících 415 644 Kč, což je 10 procent nákladů, uhradil státní podnik Lesy České republiky.

S realizací akce se začalo 1. října 2009. Spočívala v odtěžení nánosů sedimentů, dosypání a úpravě hrází, výměně vypouštěcích zařízení a zbudování bezpečnostních přelivů. Práce musely být prováděny velmi šetrně, aby zůstaly neporušeny bylinné litorální porosty a mokřadní olšiny kolem rybníka. Omezen byl i časový prostor pro realizaci, neboť kvůli zachování podmínek pro rozmnožování skokana zeleného mohly být nádrže vypuštěny nejdříve v září a do poloviny března dalšího roku musela být alespoň jedna nádrž opět napuštěna. Navíc bylo nutné vysbírat škeble rybniční a raky říční a přemístit je do náhradních nádrží.

I přes nepříznivé podmínky v zimním období byly všechny podmínky stavebního povolení dodrženy a nyní jsou napouštěny zbývající tři vodní nádrže. Při zachování minimálního asanačního průtoku dosáhnou provozní hladiny koncem srpna 2010, a celá soustava tak začne složit účelu, ke kterému je určena, tedy především k zadržení vody v krajině a ke zvyšování její ekologické stability.

v. z. Jaroslav Jonáš 

V Hradci Králové, 4.srpna 2010  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.