Lesy ČR pomohly zlepšit kvalitu vody ve vodárenské nádrži Fláje

Lesy ČR se aktivně zapojily do významného a užitečného přeshraničního projektu, jehož cílem je zlepšit kvalitu vody přitékající do vodárenské nádrže Fláje, v blízkosti obce Český Jiřetín na Mostecku v Ústeckém kraji. Nádrž je významnou zásobárnou pitné vody pro celou podkrušnohorskou oblast, mimo jiné i města Teplice a Ústí nad Labem.

Lesy ČR na jednom z přítoků do flájské přehrady dokončily výstavbu záchytné přehrážky, která významně sníží množství naplavenin, jež by se do nádrže jinak mohly dostat. „Uvědomujeme si, jaký význam má kvalita dodávané pitné vody pro obce a města v Podkrušnohoří. Výstavbu přehrážky bereme jako náš příspěvek, jak kvalitu vody ve flájské přehradě nadále udržovat na velmi dobré úrovni,“ uvádí Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Ohře.

V právě dokončené přehrážce budou odborníci sledovat průběh usazování zachycených, nerozpuštěných látek a zkoumat možnosti jejich následného rozkladu vlivem slunečního záření působícího na vodní hladinu. Následně budou odebírány vzorky vody v toku nad a pod touto přehrážkou a bude posuzována účinnost opatření. Projekt je realizovaný v rámci Programu CÍL3 / ZIEL3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Výše schválených prostředků ERDF pro Lesy České republiky, s. p. činí 260 000 Eur (z toho 85% celkových způsobilých výdajů a 15% jsou vlastní zdroje).

flaje-01_301x225.jpg flaje-02_301x225.jpg

Přehrážka má v nejvyšším bodě výšku 2,8 metru, maximální hloubka vody u hráze je 1,5 metru; přehrážka je zděná lomovým kamenem (žulou) a má betonové těsnící jádro.  Součástí stavby je i tak zvaný rybí přechod, který umožňuje migraci ryb.

Vodní nádrž Fláje je unikátní pilířová vodní nádrž, jediná svého druhu v ČR. Svému účelu slouží už více než padesát let. Nachází se v Krušných horách, asi 5 km jihovýchodně od hraničního přechodu Český Jiřetín.  Přes hráz přehradní nádrže prochází silnice vedoucí ve směru z Moldavy na Český Jiřetín nebo Klíny. Díky své unikátní konstrukci je dokonce zařazena mezi kulturní památky České republiky. Přehrada byla vybudována na Flájském potoce již v roce 1963. Výška hráze je 58,5 metrů a délka v koruně 459 metrů. Vodní plocha zaujímá 149 hektarů a maximální hloubka je 57 metrů.

V Hradci Králové 26. ledna 2012 

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.