Lesy ČR představily dva nové rybí přechody na tocích v Jizerských horách

V loňském roce Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe (ST-OPL) dokončila na tocích, které má v odborné správě, výstavbu dvou rybích přechodů. Obě stavby se nacházejí v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.

Konkrétně se jednalo o rekonstrukci stávajícího rybího přechodu u retenční nádrže na Bílém potoce u obce Bílý Potok pod Smrkem. Původní přechod postavený současně s nádrží byl podle odborných posudků funkční pouze částečně a vodní tok nad a pod hrází propojoval nedokonale. Nově vybudovaný přechod je navržen jako přírodě blízký obtok (bypass) tůňkového charakteru. Jeho celková délka je 78 m a mezi hladinami pod jezem a nad jezem překonává výškový rozdíl 3 m.

rp_bily_p_ii_800_380x285.jpg

V druhém případě šlo o zprůchodnění migrační bariéry tvořené přírodním skalním stupněm na Malém Sloupském potoce v blízkosti obce Ferdinandov. Rybí přechod je navržen jako přírodě blízký balvanitý skluz. Jeho celková délka je 12,5 m a celkové převýšení hladiny nad a pod skalním stupněm je 0,5 m.

Přechody vyhovují všem druhům ryb

Oba rybí přechody jsou postaveny jako neselektivní, což znamená, že jsou přijatelně prostupné prakticky pro všechny zde žijící druhy ryb v různých vývojových stádiích a jiných vodních živočichů. Technické řešení umožňuje hospodárné využití minimálních průtoků, takže umožní neomezený provoz přechodů i za nízkých vodních stavů. Na výstavbu byl použit přírodní balvanitý materiál (liberecká žula) sbíraný z místních přírodních zdrojů. Nebylo možno použít těžený lomový kámen, který ostrými hranami ryby poškozuje a výrazně snižuje účinnost přechodů.

Náklady hradily Lesy ČR

Oba rybí přechody byly financovány z prostředků státního podniku Lesy České republiky. Přechod u Bílého potoku částkou 1.016 tis. Kč z provozních prostředků a přechod na Malém Sloupském potoce částkou 270 tisíc korun z Programu 2000, který podnik v roce 1999 přijal pro zajištění cílů veřejného zájmu v jím spravovaných lesích.

V Hradci Králové, 25. května 2010

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.