Lesy ČR: Prioritou vodohospodářů je chránit obyvatele před povodněmi

Mezinárodní den lesů, který připadá na pondělí 21. března, je věnován vodě. Světový den vody si vodohospodáři připomínají 22. března. Státní podnik Lesy ČR spravuje více než 38 tisíc kilometrů malých vodních toků v České republice. V posledních třech letech investoval do protipovodňových a dalších opatření jeden a půl miliardy korun.

Les je z hydrologického pohledu rozhodujícím činitelem při zadržování vody v krajině. Zachycuje srážky a má vliv na vyrovnávání odtoku vody. Lesy ČR svým hospodařením významně ovlivňují vodohospodářské funkce lesa. „V letech 2016 až 2020 připravujeme opatření pro zmírnění negativních následků sucha a nedostatku vody. Kromě rekonstrukcí a oprav vodních nádrží je důležitá také vhodná druhová skladba lesa s podílem melioračních a zpevňujících dřevin,“ uvedl výrobně-technický ředitel podniku Václav Lidický. Patří mezi ně například buk lesní, dub letní, jedle bělokorá, lípa velkolistá i malolistá, javor klen a javor mléč, modřín opadavý, olše lepkavá či jasan ztepilý.

Prioritou vodohospodářů je podle Lidického chránit obyvatele před povodněmi. Letos se například začne v Němčicích v Pardubickém kraji budovat za 36 milionů korun poldr, tedy suchá nádrž, která zachytí povodňovou vlnu. Protipovodňovým opatřením, údržbě, opravám a rekonstrukcím vodních nádrží věnují vodohospodáři z Lesů ČR největší pozornost. „Opravujeme a stabilizujeme koryta toků, stavíme retenčních nádrže pro zadržování vody s cílem zpomalit odtok z krajiny. Současně revitalizujeme v minulosti nevhodně upravená koryta toků, vysazujeme na březích porosty a pečujeme o ně,“ popsal činnosti na sedmi správách toků Lesů ČR Tomáš Hofmeister, vedoucí odboru vodního hospodářství státního podniku Lesy ČR.

V loňském roce Lesy ČR dokončily několik vodohospodářských projektů, například:

 • Čuvný potok a jeho levobřežní přítok Hluchý – Moravskoslezský kraj (k. ú. Morávka a Pražmo)
  – podélné a příčné objekty, čištění, stabilizace záhozem z lomového kamene
  – realizace stavebních prací: 6,2 mil. Kč (2013 – 2015)
 • Přibyslavický potok – kraj Vysočina (okres Třebíč)
  – vyčištění koryta toku od nánosů, opravy dlažeb a opěrných zdí a vyčištění retenčních prostorů kamenné a drátokamenné přehrážky
  – realizace stavebních prací: 2,4 mil. Kč (2014 – 2015)
 • Vortovský potok – Pardubický kraj (okres Chrudim)
  – rozebrání kamenného opevnění na sucho, rekonstrukce základových pasů a výstavba nového podélného opevnění; stabilizace nivelety dna příčnými balvanitými prahy a zhotovení nových opěrných zdí
  – realizace stavebních prací: 2,1 mil. Kč (2014 – 2015)
 • Vodní nádrž Těchlovice – Královehradecký kraj (Těchlovice)
  – odbahnění vodní nádrže včetně opravy funkčních objektů
  – realizace stavebních prací: 1,4 mil. Kč (2014 – 2015)
 • Retenční nádrž Raška III.– Plzeňský kraj (k. ú. Pozorka u Kladrub)
  – rekonstrukce průtočné nádrže
  – realizace stavebních prací: 1,6 mil. Kč (2014 – 2015)
 • Revitalizace Bynoveckého potoka – Ústecký kraj, (Děčínsko)
  – realizace stavebních prací: 1,2 mil. Kč (2013 – 2015)

RN Raška III

Revitalizace PP Bynoveckého potoka

Vortovský potok

VN Těchlovice

Přibyslavický potok

Hluchý potok

Další informace:

Mezinárodní den lesů – 21. března

Valné shromáždění OSN vyhlásilo v roce 2012 datum 21. března jako Mezinárodní den lesů ve snaze zvýšit povědomí o významu všech typů lesních ekosystémů.

Světový den vody – 22. března V roce 1993

Valné shromáždění OSN vyhlásilo 22. březen jako Světový den vody. Hlavním tématem v roce 2016 je „Voda a pracovní místa“. Ke Světovému dni vody pořádají Lesy ČR na mnoha místech v ČR vzdělávací akce pro veřejnost, především pro děti ze základních škol.

V Hradci Králové 21. března 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
 • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.