Lesy ČR prodávají nemovitosti transparentně a v souladu s platnou legislativou

Lesy České republiky hospodaří na 1,35 miliónu hektarů lesa v majetku státu a spravují současně také velké množství budov a pozemků. Ve správě podniku jsou lesnická a myslivecká zařízení, sklady, administrativní a provozní budovy, které podnik potřebuje k zajištění činností, pro něž byl zřízen. Vlastní však také velké množství bytových domů, rodinných domů, ubytovacích a rekreačních objektů a dalších staveb, které k přímému zajištění svých základních činností nepotřebuje.

Náklady na rekonstrukce, údržby a opravy tohoto nemovitého majetku jsou vysoké a výnosy z jeho pronájmu či provozu jsou nízké. Podnik proto již řadu let prodává nepotřebný majetek. Dlouhodobý ekonomický efekt spojený s prodejem nepotřebných nemovitostí je zřejmý, a to nejen v době ekonomické krize.

Lesy ČR jsou si vědomy toho, že prodej nemovitého majetku může být spojen s riziky případného nařčení z chybných postupů a věnují mu proto velkou pozornost. Vnitropodniková směrnice stanovuje jasná, transparentní pravidla prodeje nepotřebného majetku v souladu s platnou legislativou a platným Statutem podniku.  

Veškerý majetek je rozčleněn z hlediska jeho potřebnosti pro podnik do kategorií: strategický, komerčně využitelný, nepotřebný a blokovaný. Nepotřebný majetek je definován jako ten, který podnik nepotřebuje k plnění svých úkolů, ani k zajištění svých provozních potřeb.

Zcela transparentně jsou stanoveny ceny, formy a způsoby prodeje. Nemovitosti jsou prodávány za tržní ceny v daném místě a čase obvyklé. K tomu účelu jsou na prodej každé nemovitosti vypracovávány dva posudky nezávislých znalců na cenu tržní a jeden posudek na cenu administrativní (pro účely stanovení daně z nemovitosti). Výsledná cena, za kterou je nemovitost prodávána nebo nabízena k prodeji, je vyšší cena tržní, ke které jsou připočteny náklady spojené s prodejem.

Nemovitosti podnik prodává buď na základě žádostí zájemců o prodej konkrétní nemovitosti, nebo z vlastního podnětu, pokud LČR neevidují žádného zájemce o prodej. Pokud existuje pouze jedna žádost, je nemovitost za tržní cenu prodána jednomu zájemci. Jestliže podnik eviduje více než jednu žádost na danou nemovitost, je vždy prodej řešen formou soutěže podle obchodního zákoníku § 276 (výzva, veřejný návrh) nebo § 281 (veřejná obchodní soutěž). Prodej nemovitostí z vlastního podnětu je řešen soutěží nebo prostřednictvím realitních kanceláří nebo aukcí. 

Pro všechny formy prodeje je zásadně vždy stanovena tržní cena stejným způsobem. Ke stanovení odpovídající tržní ceny využívá podnik služeb celkem 40 nezávislých soudních znalců a znaleckých ústavů. V případě prodeje bytů a budov k bydlení obsazených nájemním vztahem jsou dosavadní nájemníci, kteří řádně plní nájemní smlouvu (nemají dluhy na nájemném, byt řádně užívají, nepodnajímají jej apod.) vyrozuměni o prodeji s dostatečným předstihem, aby mohli případně uplatnit svoji žádost o prodej předmětné nemovitosti.

U prodejů, převodů či směn Statutem podniku určeného majetku je nezbytný souhlas Ministerstva zemědělství, bez kterého by byl prodej, převod či směna neplatný. Příprava podkladů k udělení souhlasu se řídí samostatným předpisem vydaným Ministerstvem zemědělství.

Nemovitý majetek je vždy prodáván úplatně. Bezúplatné převody majetku jsou ojedinělé a řídí se přísnými pravidly. Bezúplatně lze převádět majetek jen na subjekty stanovené platnou legislativou, a to výhradně po odsouhlasení převodu Dozorčí radou podniku a Vládou České republiky.

Z uvedených informací je zřejmé, že Lesy ČR prodávají nemovitý majetek podle pečlivě dodržovaných jasných a transparentních pravidel. Jedná se o majetek, se kterým je podnik povinen nakládat s péčí řádného hospodáře a nemůže si ani dovolit nakládat s ním jinak. Přesto jsou o LČR, buď z neznalosti, nebo úmyslně, zveřejňovány informace o chybných prodejích nemovitého majetku. Pravda je však taková, že ročně podnik prodává několik stovek pozemků, budov a staveb za stovky milionů korun. Nemovitosti jsou takto prodávány již mnoho let a za celou dobu nebyl nikdy žádný uskutečněný prodej právně napaden ani legislativně platným způsobem zpochybněn. A to je určitě tou nejlepší vizitkou podniku v oblasti nakládání s majetkem státu.

Aby podnik vyloučil jakékoliv další možnosti zpochybňování prodeje nemovitostí, připravuje již pro příští rok prodej všech nepotřebných budov včetně souvisejících staveb a pozemků formou aukcí.

Ing. Jaroslav Zezula

Vedoucí odboru investic a majetku LČR, s. p.