Lesy ČR prodávají nepotřebné nemovitosti za nejvyšší cenu podle znaleckých posudků

Lesy ČR nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v dnešním článku Hospodářských novin týkajícím se prodeje nepotřebných nemovitostí. Zejména věta „Na Jizerce neplatíte ani tak za dům, není tolik důležité, v jakém je stavu,“ je naprosto absurdní, protože objekt sice stojí na krásném místě, ale zároveň v místě pod bedlivou ochranou orgánů památkové péče a orgánů ochrany přírody (objekt je situován v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a Památkové rezervaci Jizerka). Jejich požadavky samozřejmě nakládání s objektem významně komplikují a prodražují.

Lesy ČR prodávají nepotřebný nemovitý majetek vždy za nejvyšší tržní cenu zjištěnou na základě dvou znaleckých posudků vypracovaných nezávislými znalci. Tak tomu bylo i v případě objektu na Jizerce. Objekt byl prodán na základě znaleckých posudků, z nichž jeden určil cenu v čase a místě obvyklou na 3.500.000,- Kč a druhý na 3.600.000,- Kč. Kromě toho vznikl třetí znalecký posudek na cenu administrativní podle platného oceňovacího předpisu – tato úřední cena podle posudku činila 621.110,- Kč.

Státní podnik původně uvažoval o využití budovy na Jizerce jako informačního a vzdělávacího centra pro veřejnost. Při rozpracování investičního záměru se však ukázalo, že budova je v tak špatném stavu a stavební možnosti jsou natolik limitovány požadavky orgánů památkové péče a ochrany přírody, že by náklady na potřebnou rekonstrukci neúnosně vzrostly. Podnik se proto rozhodl budovu prodat a vybudovat informační centrum jako referenční dřevostavbu na jiném místě – ve spolupráci s obcí Bedřichov a CHKO Jizerské Hory.

Nadbytečný (nepotřebný) majetek je majetkem, který zatěžuje hospodaření každé firmy a je proto určen k prodeji. Na základě provedení pasportizace nemovitostí zpracovaly Lesy ČR soupis nepotřebného majetku, jehož prodej se řídí obecně platnou právní úpravou, závaznými předpisy Ministerstva zemědělství a vnitřními předpisy státního podniku. Prodej probíhá na základě evidovaných žádostí zájemců o koupi. Je-li zájemců více než jeden je prodej řešen veřejnou soutěží podle Obchodního zákoníku. Prodeje majetku formou obchodní veřejné soutěže jsou zveřejňovány na webu LČR a veřejně přístupném webu „S Reality“.

Ve státním podniku Lesy ČR je celkem evidováno přes 5000 budov a staveb – přibližně 40 % tvoří bytový fond, 40 % sklady, garáže a hospodářské stavby a asi 20 % ostatní (např. administrativní budovy, výrobní objekty, ubytovací objekty apod.). Z toho je jako nadbytečný majetek evidováno přes 1500 budov a staveb, z nichž bylo v roce 2008 prodáno 244 za částku 210 miliónů korun.

Hradec Králové 21. 9. 2009 

Ing. Michal Kačena, MBA

Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.
  • Lesy ČR jsou držitelem mezinárodně uznávaného „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ dle největšího světového certifikačního systému PEFC, které dokládá, že postupují v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích.