Lesy ČR provedly revitalizaci přítoku Jindřichovického potoka na Liberecku

Lesy ČR dokončily revitalizaci jednoho z levostranných přítoků Jinřichovického potoka v Libereckém kraji. Tento tok se nachází mezi obcemi Horní Řasnice a Jindřichovice pod Smrkem v okrese Liberec. Jednalo se o úpravu koryta v blízkosti Jindřichovic.
prutocna-tun_301x225.jpg

V rámci provedených úprav jsme v předmětném úseku vybudovali nové koryto, které je nyní mělké s nepravidelným profilem a rozvolněnou trasou. Podařilo se nám tak zpomalit odtok vody a zvýšit množství vody, které je schopna zadržet sama krajina. Původní koryto bylo totiž nevhodně napřímené a zahloubené,“ říká Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Labe.

V rámci stavby vzniklo i několik tůní a to jak přímo v korytě toku, tak i mimo něj. Tyto tůně vytvářejí vhodné podmínky pro rozmnožování a život řady vodních živočichů.

Stavba probíhala v období od srpna loňského do dubna letošního roku. Díky kvalitně zpracovanému projektu se Lesům ČR podařilo na tuto stavbu získat podporu Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady stavby činily téměř jeden milion korun.     

V současné době Lesy ČR v Libereckém kraji připravují další dvě akce revitalizačního charakteru – revitalizaci Černého potoka a revitalizaci Tiché říčky. Oba vodní toky se nacházejí v CHKO Jizerské hory a řeší nápravu dříve provedených nevhodných odvodnění pozemků a napřímení koryt toků. Předpokládaný termín realizace těchto akcí je v horizontu let 2012 až 2013.

V Hradci Králové, 1. června  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.