Lesy ČR prý chtějí převzít národní parky

Zájem sdělovacích prostředků i veřejnosti vyvolala v minulých dnech informace čerpající z dílčího dokumentu k Národnímu lesnickému programu, že Lesy ČR mají převzít do své správy existující národní parky. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela tendenční a z kontextu dalších faktů zřejmě záměrně vytrženou informaci, je nutné tyto informace uvést na pravou míru. Jaká je tedy skutečnost? Návrh nepředstavuje jakékoliv omezení vlastní ochrany přírody.

V rámci rozpracování jednotlivých kapitol platného Národního lesnického programu probíhají odborné diskuse, jejichž cílem by měla být analýza stávajícího stavu a následné přijetí relevantních závěrů. Zástupce Lesů ČR v dubnu tohoto roku předložil členům pracovní skupiny Lesy ve vlastnictví státu k diskusi námět, který rámcově doplňuje možné alternativy v přístupu ke správě lesů ve vlastnictví státu, tedy včetně lesů národních parků. „Vycházíme z toho, že jde o dílčí příspěvek do budoucí odborné diskuse nad důležitým společenským tématem. Zásadně odmítáme veškeré dezinterpretace a fámy, že Lesy ČR chtějí dosáhnout zrušení národních parků či omezení ochrany přírody v nich. Jedná se o komplexní téma, které má rozměr nejenom ekologický, ale i ekonomický a sociální. Navíc v rámci příslušné odborné skupiny Národního lesnického programu k tomuto tématu žádná diskuze neproběhla. Principy projednávání Národního lesnického programu dávají každému účastníkovi právo předkládat náměty k diskusi,“ zdůrazňuje výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov. Námět, který Lesy ČR letos na jaře předložily, přitom není a nebyl tajný, jak některé sdělovací prostředky mylně informovaly. Od května tohoto roku je námět veřejně vystaven na internetových stránkách Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů.

Námět vychází z následujících principů:
  • Samotná existence národních parků, či jakýchkoliv jiných zvláště chráněných území není návrhem jakkoliv dotčena, nejedná se o jejich omezení, rušení či cokoliv jiného, co by omezilo ochranu přírody! Na principu, společné a přitom funkčně diferencované správy lesů, úspěšně stojí ochrana přírody v národních parcích nejen na Slovensku, ale jen namátkou i v Rakousku a Sasku. Stejný model fungoval v ČR do roku 1992.
  • Nezávislost na státním rozpočtu – navrhovaný systém společné a přitom funkčně diferencované správy lesů by podstatnou měrou eliminoval nároky na státní rozpočet pro hospodaření v národních parcích. Obdobným způsobem je z výnosů Lesů ČR spravováno např. i 20 tis. km drobných vodních toků nejen v lesích, ale i v intravilánu obcí, včetně všech protipovodňových opatření – i to je veřejným zájmem, právě tak jako je veřejným zájmem ochrana přírody.
  • Principiálně lze považovat za správné a logické, je-li státní správa jakékoliv činnosti oddělena od její vlastní realizace. Z uvedeného principu vychází i návrh oddělení státní správy ochrany přírody a lesů v národních parcích od vlastní realizace těchto činností. Stejný model úspěšně funguje v případě 24 chráněných krajinných oblastí v ČR a ve stovkách maloplošných chráněných území a lokalitách soustavy NATURA 2000, kde Lesy ČR hospodaří podle plánů péče zpracovaných orgány ochrany přírody.

V Hradci Králové, 19. července 2010  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.