Lesy ČR reagují na reportáž ČT

Česká televize odvysílala dne 5.1. 2009 v pořadu Události a Události v regionech na programech ČT 1 a ČT 24 reportáž nazvanou „Podivný prodej hájenky Lesů ČR“. Reportáž se týkala prodeje nemovitosti Licibořice č.p. 52 na Chrudimsku. Lesy ČR považují obsah reportáže za nevyvážený a zkreslující.

Lesy ČR zaslaly autorovi reportáže redaktoru Vlastimilu Weinerovi stručné písemné vyjádření, které bylo navíc pro redakční využití přečteno tiskovým mluvčím podniku. Z této reakce však autor využil jen nepatrnou úvodní část a naopak dal výrazně větší prostor jednoznačně zaujaté protistraně, čímž došlo k negativnímu vyznění reportáže pro Lesy ČR.

Není pravdou, že Lesy ČR porušily podniková pravidla pro prodej nemovitostí. Jelikož o danou nemovitost projevilo zájem více zájemců, byla vypsána na prodej nemovitosti veřejná soutěž podle Obchodního zákoníku.

Vítězná cena více než čtyřnásobně přesáhla cenu, kterou v soutěži nabídli manželé Peškovi.

V zájmu naprosté transparentnosti celé soutěže Lesy ČR manžele Peškovy o záměru soutěž vypsat včas předem písemně informovaly, aby se mohli soutěže zúčastnit, což se také stalo. Zadávací podmínky soutěže na prodej dané nemovitosti byly zveřejněny na internetové stránce podniku a současně na specializované internetové adrese Sreality.cz. V této souvislosti jsou proto jakékoli náznaky o manipulaci v soutěži považovány za naprosto neopodstatněné. Je politováníhodné, že se autor reportáže o těchto skutečnostech nezmínil, byť o nich byl podnikem informován.

Vzhledem k tomu, že jsou Lesy ČR ze zákona povinny pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, je manželi Peškovými nabídnutá nižší cena za předmětnou nemovitost jediným důvodem, proč jim dům nemohl být prodán. Tato skutečnost však v reportáži nebyla rovněž zmíněna, byť informaci o výrazně vyšší ceně nabídnuté dalším uchazečem podnik panu redaktorovi poskytl.

Lesy ČR se oprávněně cítí být vyzněním reportáže poškozeny.

Lesy ČR majetek prodávají transparentně. Svědčí o tom i fakt, že dosud nikdy nebyl žádný uskutečněný prodej právně napaden ani legislativně platným způsobem zpochybněn.

tiskový mluvčí LČR

Zbyněk Boublík 
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz