Lesy ČR – Rekordní HV za 10 měsíců: 2,645 miliardy korun

Letošní hospodaření Lesů ČR je nejlepší za celou historii podniku. Lesy ČR očekávají historicky nejvyšší HV i za období celého roku 2010. Jasně to dokládá vzestupný trend hospodaření od začátku roku – HV za období 10 měsíců letošního roku je 2,645 miliardy korun.

„Mimořádně dobrý výsledek hospodaření je dán zejména realizací  úsporných a optimalizačních opatření v rámci dvouletého restrukturalizačního programu, přijatého vedením podniku na jaře 2009, a to při dodržování všech zásad správné péče o trvalou hodnotu lesa a všech jeho funkcí. K dosaženému výsledku přispívá i optimalizace struktury a objemu těženého dříví a zlepšení jeho průměrné prodejní ceny,“ uvádí generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Hospodářského výsledku bylo dosaženo bez omezení nákladů na veřejně prospěšné funkce lesa, na řádnou péči o les a na pěstební činnost.  Uvedeného hospodářského výsledku Lesy ČR dosahují i přes to, že se musí průběžně vypořádávat s vysokými mimořádnými náklady na likvidaci povodňových škod a dalších škod způsobených vichřicemi. Začátkem roku podnik zároveň likvidoval následky kalamitní škody z konce roku 2009 způsobené těžkým sněhem na porostech, kdy nebývale dlouho ležící sněhová pokrývka ztěžovala přístup do lesa a práce v lesích.

Lesy ČR hospodaří na svěřeném majetku efektivně a s péčí řádného hospodáře. Prvořadým zájmem vedení podniku je řádná péče o les a ostatní svěřený majetek, a to s maximálním ekonomickým efektem ve prospěch vlastníka majetku, kterým je stát, a ve prospěch veřejnosti.

Lesy ČR jsou podnikatelský subjekt, hospodařící se ziskem, bez závislosti na financování ze státního rozpočtu, plní veřejné osvětové zájmy, realizuje obecně prospěšné aktivity, organizuje akce pro veřejnost, buduje naučné stezky, provozuje výchovně vzdělávací zařízení a nese veškeré náklady na zajištění těchto aktivit.

Vývoj HV před zdaněním:
Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 – vývoj
01-06 01-10
502,3 milionů Kč 706,8 milionů Kč 783,9 milionů Kč 1,773 miliardy Kč 2,645 miliardy Kč

V Hradci Králové, 2. prosince 2010   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.