Lesy ČR řeší loňské povodňové škody v Libereckém kraji

Státní podnik Lesy ČR organizuje tento týden, ve čtvrtek 15. září, odborný seminář se zaměřením na informace o průběhu odstraňování povodňových škod, které v srpnu 2010 způsobily silné povodně na majetku spravovaném Lesy ČR na území Libereckého kraje. Seminář proběhne v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích (okres Liberec, Liberecký kraj) a to v čase 9 až 16 hodin. Na seminář podnik pozval zástupce samospráv, pracovníky státní správy, lesníky, vodohospodáře a také například pracovníky ochrany přírody a to právě z regionu Libereckého kraje. Kromě zástupců regionu se semináře zúčastní rovněž přestavitelé Ministerstva zemědělství, Krajského úřadu Libereckého kraje a státního podniku Povodí Labe.

Po povodních v roce 2010 se velice zintenzivnila spolupráce mezi jednotlivými institucemi. Rozhodli jsme se proto po roce uspořádat společné setkání, na kterém bychom zhodnotili její dosavadní průběh a vytýčili jsme cíle pro další období,“ zdůrazňuje ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Liberec Ludvík Řičář. „Chceme si vyslechnout názory starostů dotčených obcí, seznámit se s aktuálními potřebami obcí v záležitostech protipovodňové ochrany. Hlavním akcentem bude téma pokračování prací na odstraňování následků povodní a jejich prevence do budoucna. Máme za to, že očekávaná široká diskuse pomůže ještě více zintenzivnit vzájemnou spolupráci  zainteresovaných institucí a Lesů ČR,“ doplňuje Ludvík Řičář.

Rozloha lesů v Libereckém tvoří plných 44 % rozlohy kraje. Povodně během prvních dvou víkendů v srpnu 2010 v Libereckém kraji způsobily na vodních tocích, lesních dopravních cestách, malých vodních nádržích a dalším majetku ve správě Lesů ČR škody dosahující výše skoro 400 milionů korun. Škody byly zaznamenány na celkem 61 vodních tocích, které se nacházejí na území přibližně 40 obcí. Nejvíce škod se nacházelo v územích mezi Libercem a Frýdlantem, Jablonným v Podještědí a Chrastavou.

Obcemi Libereckého kraje se v srpnu 2010 prohnala tisíciletá voda. Celkově záplavy postihly více než polovinu území kraje a v celém regionu způsobily škodu přes osm miliard korun. Pět lidí připravily o život. Největší škody utrpěla města Raspenava a Frýdlant.

V Hradci Králové, 12. září  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.