Lesy ČR revitalizují Borušovský potok na Svitavsku v Pardubickém kraji

Lesy České republiky, s. p., v současné době intenzivně pracují na revitalizaci více než dvou a půl kilometru dlouhého úseku koryta Borušovského potoka mezi obcemi Linhartice a Borušov na Svitavsku v Pardubickém kraji. Práce by měly být dokončeny do listopadu 2014. Úpravy si vyžádal špatný stav stávajícího koryta i údolního úseku podél vodního toku zapříčiněný postupující dnovou a břehovou erozí. Voda včetně splavenin tak z údolí odtékala zrychleně, v korytě navíc zcela scházely například vhodné úkryty pro ryby a jiné na vodu vázané ekosystémy. Předběžné náklady na revitalizaci představují částku téměř 6,5 milionu korun. Kromě Lesů ČR se významnou měrou na revitalizaci bude finančně podílet také Evropská unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí.

„Na základě zpracovaného projektu nyní realizujeme opatření, která navrátí Borušovskému potoku jeho dřívější charakter, aby mohl v krajině znovu plnit potřebné funkce. Po dokončení bude voda z údolí díky novému korytu odtékat pomaleji a současně vzniknou nové retenční prostory v podobě průtočných i bočních tůní a mokřadů pro zadržení vody v krajině a zachycení splavenin. V údolí současně dojde k rozvolnění trasy Borušovského potoka a jejímu výraznému prodloužení se střídavými, různě hlubokými úseky pro rychlé i pomalejší proudění vody,“ vysvětluje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR.

Samotné úpravy Borušovského potoka Lesy ČR zahájily v lednu letošního roku, kdy během vegetačního klidu v nezbytné míře odstranily staré břehové porosty. Do konce léta se v prvních úsecích toku podařilo vymodelovat nové koryto a do dna i břehů umístit potřebné kamenné stabilizační prvky. Vedle koryta se již navíc nachází sedm nově vyhloubených tůní.

V Hradci Králové 14. listopadu 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:
  • Kromě Lesů ČR se významnou měrou na revitalizaci bude finančně podílet také Evropská unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí (přiznána byla podpora ve výši 100 % z tzv. uznatelných nákladů projektu). Celková realizace projektu „Borušovský potok, ř. km 0,00 – 2,70 revitalizace toku“ činí 6 221 876,- Kč včetně DPH, přiznaná podpora 5 131 380,- Kč (z toho dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj – ERDF 4 874 811,- Kč a SFŽP 256 569,- Kč). Zbytek finančních prostředků budou hradit ze svých zdrojů Lesy České republiky, s. p.
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření