Lesy ČR revitalizují pravobřežní přítok Bynoveckého potoka v Nové Olešce na Děčínsku

Lesy České republiky, s. p., v současné době intenzivně pracují na revitalizaci koryta bezejmenného pravobřežního přítoku Bynoveckého potoka v oblasti osady Nová Oleška u obce Huntířov na Děčínsku v Ústeckém kraji. Kvůli v minulosti nevhodně provedeným opatřením dnes voda korytem rychleji protéká a v horních partiích oblasti tak dochází k nedostatku stálých vod v krajině. Naproti tomu v nižších místech vznikají i při malých dešťových srážkách povodňové situace. Cílem aktuálně řešeného projektu v hodnotě více než 5 milionů korun, na jehož financování se kromě Lesů ČR podílí také EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, je tento neutěšený stav změnit k lepšímu.

Lesy ČR nechaly pro daný účel zpracovat projekt revitalizace, který navrhl provést nápravná opatření a to hlavně s důrazem na odstranění narušených přirozených funkcí drobného vodního toku a zajištění ochrany nemovitostí v Nové Olešce. V souladu se zpracovaným projektem dochází k úpravě levobřežního, dosud suchého poldru na tůň s přetékanou hrází a částečné úpravě trasy toku do nového, téměř 500 metrů dlouhého mělkého meandrujícího koryta. V trase starého koryta se vytváří soustavy tůní a mokřadů. Pro eliminaci povodní se zároveň staví nové průtokové hrazení a upravuje stávající rybník.

Podle předběžných předpokladů by mohly právě probíhající práce skončit do konce letošního roku. Realizace nastíněných kroků opětovně v horních partiích povodí toku zadrží v krajině tolik potřebnou vodu, což bude mít příznivý dopad na rozvoj živočišných druhů vázaných na vlhké a mokřadní biotopy a tekoucí vody. V dolních částech naopak dojde k eliminaci případných povodňových stavů v osadě Nová Oleška.

Pravostranný přítok Bynoveckého potoka protéká Děčínskou vrchovinou v CHKO Labské pískovce. Pramení v lesních porostech na severovýchodním svahu Popovičského vrchu, následně teče severovýchodním směrem lesními porosty, obhospodařovanými loukami, pastvinami a před zaústěním do Bynoveckého potoka též územím osady Nová Oleška. Tok spravují Lesy ČR.

V Hradci Králové 15. července 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:

V červenci 2012 byl ministrem životního prostředí na základě doporučení Řídicího výboru schválen k podpoře projekt Lesů ČR „Revitalizace PBP Bynoveckého potoka I. etapa – úpravy mimo obec“. Tento projekt bude finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny ve výši 4 842 777,00 Kč. Zbývající finanční prostředky uhradí Lesy ČR.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření