Lesy ČR revitalizují přírodní památku Olšoveček na Žďársku

Lesy České republiky, s. p., aktuálně intenzivně pracují na revitalizaci a celkovém zlepšení přírodních poměrů v lokalitě přírodní památky Olšoveček, která se nachází v rozsáhlém lesním komplexu Košíkovského lesa, jižně od Velké Bíteše v okrese Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina. Hlavním cílem aktuálně řešeného projektu je celkově zlepšit stav tohoto zvláště chráněného území, kde v rybnících žijí chráněné druhy ryb a obojživelníků jako například sekavec písečný, mřenka mramorovaná, hrouzek obecný, střevle potoční a čolek obecný. Projekt probíhá ve spolupráci s Krajem Vysočina a kromě Lesů ČR je financován také Evropskou unií prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí.

V současnosti celkově revitalizujeme dva rybníky a ještě stávající vodní tůň. Čistíme dna obou rybníků od nánosů, rekonstruujeme hráze, bezpečnostní přelivy a výpustné objekty,“ poznamenává ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR. „V lokalitě dále budujeme tři zcela nové tůně. Pro chráněné druhy ryb a obojživelníků tak budou vytvořeny dobré životní podmínky a zlepší se také vodní režim krajiny,“ doplňuje Michal Gaube.

Přírodní památka Olšoveček leží v nadmořské výšce 495 až 518 metrů nad mořem na náhorním plató moravské strany Vysočiny. Pramení zde také Pucovský potok.

V Hradci Králové 19. září 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:
  • Na projekt s názvem „Revitalizace mokřadních biotopů v přírodní památce Olšoveček“ se Lesům České republiky podařilo získat finanční příspěvek z Evropské unie ve výši 1 087 047 Kč, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity.
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření