Lesy ČR s Asociací romských podnikatelů a spolků komunikují

Státní podnik Lesy ČR dlouhodobě s romskými spolky a asociacemi spolupracuje. Na jejich aktuální nabídku volné pracovní kapacity zareagoval už 11.6. Ing. Jiří Groda, ředitel Úseku vodního a lesního hospodářství, nabídkou konkrétních činností. Od té doby je v mailové i telefonické komunikaci.

Zpracování kůrovcové kalamity vyžaduje nasazení velkého množství pracovních kapacit. Hlavní nedostatek pociťujeme v kvalifikovaných dělnících, vyškolených pro práci v lese, ale poptávka je i po méně odborných činnostech. Po vzájemné dohodě s Asociací romských podnikatelů a spolků ČR jsme jejich členům nabídli sběr sadebního materiálu, kterého je extrémní nedostatek, a odkorňování napadených stromů.

Aktuálnímu vyjádření Asociace romských podnikatelů a spolků nerozumíme, zřejmě jde o nedorozumění.

V Hradci Králové 3. července 2018

Ondřej Kopecký
Vedoucí odboru marketingu a komunikace
Tel.: 734 693 571
Email: ondrej.kopecky@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.