Lesy ČR se představí na 13. ročníku mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu SILVA REGINA 2014

Lesy České republiky, s. p., budou svoji činnost prezentovat na 13. ročníku mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu SILVA REGINA 2014 v Brně od neděle 30. března do čtvrtka 3. dubna. Expozici Lesů ČR návštěvníci najdou v přízemí pavilonu Z. Veletrh SILVA REGINA je významnou přehlídkou lesnického odvětví a myslivosti.

Lesy ČR ve své expozici přiblíží vybraná témata ze své činnosti – myslivost či podporu a zachování ohrožených druhů zvěře. Mezi nejzajímavější vystavované exponáty bude patřit nejsilnější trofej prasete divokého uloveného v oboře Sedlice v roce 2013 nebo silné trofeje muflona či jelena evropského. K vidění budou rovněž další exponáty seznamující návštěvníky se vzácnými druhy zvěře jako jsou kozy bezoárové, tetřev hlušec či bílí jelen, jejichž chovu se Lesy ČR aktivně věnují.

Současně bude představen „Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“. Tímto programem Lesy ČR podporují a rozvíjejí veřejně prospěšné funkce lesů – obnovují a udržují turistické cesty, naučné stezky, odpočinková místa, studánky, kulturní památky nebo realizují opatření na ochranu biologické rozmanitosti v lesích.

Návštěvníci výstavní expozice LČR se mohou těšit i na konkrétní ukázky lesní pedagogiky připravované přímo zaměstnanci podniku – například prezentaci dravců a sov, soutěže o drobné ceny a podobně.

U příležitosti konání veletrhu zástupci Ministerstva zemědělství, Lesů ČR a řady lesnických organizací podepíší v neděli 30. března dokument nazvaný „Akční plán k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů na období 2014-2016.“ Lesy ČR se dlouhodobě podílejí na lesnické osvětě, v roce 2013 uspořádaly celostátně téměř 900 akcí se zaměřením na lesní pedagogiku, kterých se zúčastnilo více než 100 000 dětí a dospělých. Stovky populárně naučných akcí pro širokou veřejnost Lesy ČR uspořádají také v roce 2014, jejich konání bude v předstihu avizováno na internetových stránkách podniku www.lesycr.cz.

V Hradci Králové 28. března 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření