Lesy ČR se připojují ke Světovému dni dárců krve

Lesy České republiky, s. p., se letos poprvé připojují k významné události, kterou je Světový den dárců krve připadající na 14. června. Pravidelné připomínání všech, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka vzniklo z iniciativy Světové zdravotnické organizace a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. I mezi zaměstnanci Lesů ČR je řada lidí, kteří krev a krevní složky darují dobrovolně a dlouhodobě – podnikový odbor personální a ekonomiky práce má ve své evidenci zaznamenáno celkem 155 pravidelných dobrovolných dárců krve z řad pracovníků státního podniku Lesy ČR.

Těmto lidem patří velké poděkování a uznání. Zasluhují náš respekt a úctu. Jsou to následování hodné příklady, které dokládají, že Lesy ČR patří mezi společensky odpovědné firmy. Ve vedení podniku jsme se proto rozhodli aktivně podpořit stálý nábor nových pravidelných bezpříspěvkových dárců krve konkrétním činem: část našeho managementu daruje na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové 16. června poprvé krev. Věříme, že se k nám postupně přidá vícero nových dárců z řad zaměstnanců ředitelství a dalších organizačních jednotek podniku po celé republice,“ vysvětluje generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Jsme si vědomi toho, jak je neustálý nábor nových dobrovolných dárců krve důležitý. Lesy ČR se proto této podpoře věnují dlouhodobě, třeba ve formě zaměstnaneckých benefitů. Nad rámec právních předpisů máme například v platné Podnikové kolektivní smlouvě upravenu možnost udělení mimořádné finanční odměny pro zaměstnance za každý uskutečněný bezplatný odběr. Stejně tak udělujeme mimořádnou finanční odměnu v případech, kdy některý z našich zaměstnanců obdrží ocenění udělované Českým červeným křížem, jednu z medailí Prof. MUDr. Jana Janského,“ doplňuje Daniel Szórád. Z aktuální databáze plyne, že 7 zaměstnanců Lesů ČR obdrželo zlatou, 12 stříbrnou a 3 bronzovou medaili Prof. MUDr. Jana Janského.

Aktivitu Lesů ČR vysoce oceňujeme. Abychom měli dostatek transfuzních přípravků pro všechny pacienty ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, musíme ročně získat více než tisíc prvodárců. Věříme, že noví dárci z řad pracovníků Lesů ČR se nespokojí s jedním odběrem a stanou se našimi pravidelnými dárci,“ říká MUDr. Vít Řeháček, primář Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Lesy ČR navíc kladou velký důraz i na znalosti svých zaměstnanců v praktickém poskytování zásad první pomoci. Příslušné odborné proškolení proto v loňském roce absolvovalo 1 775 zaměstnanců z řad především terénních pracovníků.

V Hradci Králové 11. června 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření