Lesy ČR společně s Ministerstvem zemědělství představily koncept vzájemné spolupráce při zabezpečování praktické výuky odborných lesnických škol

V Hradci Králové se dnes uskutečnila pracovní schůzka vedení státního podniku Lesy ČR a zástupců MZe s řediteli středních škol a učilišť lesnického zaměření. Záměrem společného jednání bylo představení konceptu spolupráce Lesů ČR s jednotlivými školami při zabezpečení praktické výuky žáků středních lesnických škol na pozemcích ve správě Lesů ČR. Společného jednání se účastnilo celkem 11 škol.

Podpora učňovského a středního lesnického školství je jednou z priorit Koncepce strategického rozvoje podniku Lesy ČR pro období let 2015 až 2019. „Proto jsme připravili návrh konkrétní spolupráce se středními lesnickými školami a učilišti. Princip konceptu zajištění praktické výuky bude spočívat v uzavření rámcové smlouvy o spolupráci při výuce v lesnických oborech – pěstování lesů, lesní těžbě, ochraně lesů, hospodářské úpravě lesů a myslivosti. Prakticky to znamená, že příslušné škole, která o takovouto spolupráci projeví zájem, bude umožněno realizovat praktickou výuku na státních porostech ve správě Lesů ČR a případně i praktickou výuku myslivosti v režijních honitbách podniku,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Při realizaci jednotlivých lesnických činností se bude vycházet z projektů pěstebních a těžebních činností na organizačních jednotkách Lesů ČR.

Rámcové smlouvy se školami se budou uzavírat na dobu neurčitou, umožnění realizace praktické výuky a výzkumu včetně výkonu práva myslivosti bude bezplatné. Předpokládáme, že praktická výuka podle tohoto konceptu by se měla rozběhnout od ledna 2017“, dodává Daniel Szórád.

V následné diskusi zástupci škol vesměs vyjádřili potěšení nad iniciativou státního podniku a opakovaně zmiňovali současné problémy odborného školství.

Zástupci podniku jednoznačně deklarovali zájem na řešení neutěšené situace zejména v oblasti odborného učňovského školství. „Jsme rádi za otevřenou diskusi, která pro nás byla v mnoha ohledech inspirativní. Ačkoliv je koncepce školství doménou a odpovědností jiných institucí, tak jsme přesvědčeni, že školám můžeme a dokážeme v mnoha ohledech pomoci.“ uzavřel jednání Daniel Szórád.

V Hradci Králové 30. září 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.