Lesy ČR u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku dokončily rekonstrukci objektu legendární koněspřežné železnice

Veřejnosti slouží také jako nové naučné místo

Lesy ČR obnovily zbytky historického objektu legendární Koněspřežné železnice České Budějovice – Linec. Současně zde Lesy ČR otevírají nové naučné místo nazvané „Koňská dráha“. Tato turistická zajímavost se nachází v lesích poblíž státní hranice mezi ČR a Rakouskem, přibližně tři kilometry jižním směrem od místní části obce Dolní Dvořiště zvané Rybník, v okrese Český Krumlov, v Jihočeském kraji. V těchto dnech proběhlo slavnostní představení realizované akce široké veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že Koněspřežná železnice České Budějovice – Linec byla ve své době vůbec první železnicí v kontinentální části Evropy, jedná se o unikát přesahující hranice České republiky. Lesy ČR do projektu investovaly více než jeden a půl milionu korun. Náklady byly hrazeny z Programu 2020, kterým podnik ze svých vlastních prostředků celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů.

Zrekonstruovaným objektem je dochovaná polovina mostu představující více než 10 metrů vysoký mostní pilíř a na něj navazující mohutný násep přecházející v terénní zářez vylámaný do skalnatého terénu. Druhá polovina mostu byla včetně tělesa náspu v 50. letech minulého století zbourána při výstavbě cesty a ženijně technického zabezpečení státní hranice nechvalně známého jako železná opona. Na náspu se nacházejí zbytky strážního domku a v blízkosti další dva téměř zcela dochované mosty střední velikosti. Celkově lze říci, že se na tomto relativně malém místě nachází veškeré charakteristické stavby, se kterými se můžeme na koněspřežce, jak se také naší první železnici říká, setkat.

Lesy ČR nechaly již v roce 2010 očistit vlastní těleso zachovalého pilíře a prostor mezi ním a lesní cestou od náletových dřevin. V roce 2011 podnik stejné opatření provedl i v případě náspu koněspřežné dráhy. Současně se podařilo odklonit vodní tok dále od zachovalého mostního pilíře a odstranit nánosy sedimentu z vodního toku, a dále pak odstranit hráz ze sutě zdemolovaného pilíře, čímž došlo k odhalení zbytků druhého rozbořeného mostního pilíře. Odhalením zbytků pilíře vynikla mohutnost celé stavby, což návštěvníkům umožní udělat si komplexnější obrázek o stavitelském umu našich předků.

Dlouhodobou snahu Lesů ČR se podařilo završit letos dokončením rekonstrukcí obou mostních pilířů spolu s vytvořením vyhlídkové plošiny na vrcholu toho vyššího z nich. Dochovaná a dnes již i zrekonstruovaná polovina mostu je v ČR unikátní také svou velikostí, neboť ve své době byl most jedním ze dvou nejvyšších v Čechách. Zároveň je, na rozdíl od ostatních podobných objektů, velmi dobře přístupný po lesní cestě vedoucí z osady Rybník do Českého Heršláku, po které vede cyklistická trasa, která je rovněž využívána k pěší turistice.

Naučné místo seznamuje s historií legendární koněspřežky

Zároveň s dokončením rekonstrukce se veřejnosti v místě otevírá nové naučné místo Lesů ČR: přibližně 1500 metrů dlouhý vycházkový okruh s deseti informačními panely o historii koněspřežné železnice, které jsou umístěny na 800 m dlouhém úseku tělesa dráhy. Jde o jednu ze součástí komplexního informačního a vzdělávacího systému věnovanému právě této bývalé dopravní tepně. Veřejnost se dozví informace nejen o historii stavby, ale i průběhu celé trasy železnice včetně detailů o významných a dominantních stavebních prvcích, jakou jsou mosty, náspy a budovy. Naučné místo je vybaveno i odpočinkovou lavicí se stolem.

V Hradci Králové 31. října 2012

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:

Po bývalé Koněspřežné železnici České Budějovice – Linec se dodnes zachovaly jak zemní, tak zděné objekty. Některé z nich stále železnici slouží. Ze staveb se nejlépe dochoval strážní domek koněspřežky v Českých Budějovicích v Mánesově ulici, kde sídlí stálá expozice Jihočeského muzea, dále pak bývalý strážní domek u Kamenného Újezdu, zájezdní hostinec v Holkově, bývalá staniční budova v Bujanově, dnes stojící vedle železniční stanice, dále klenutý můstek ve Velešíně a zachovalé opěrné zdi vysokého dřevěného mostu nedaleko Dolního Dvořiště.

Za hranicemi v sousedním Rakousku funguje expozice koněspřežné dráhy jinak. Ve městě Kerschbaumu je možné si prohlédnout historickou budovu nádraží koněspřežky a stálou expozici o této historické trati. Oproti české je rakouská expozice doplněna o asi 500 metrů dlouhý zrekonstruovaný a funkční úsek této historické trati, po které se mohou návštěvníci projet.

Svým zaměřením, tématem i rozsahem se jedná o mimořádnou akci nejen na úrovni České republiky, ale také na úrovni mezinárodní.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.