Lesy ČR u středočeského Načeradce obnovily vzácné mokřady

Dalšímu rozvoji populací vzácných živočichů a rostlin již nic nebrání

Zásluhou a úsilím státního podniku Lesy České republiky prošlo celkovou revitalizací vzácné území nazývané V Zálesí, nacházející se u Martinického potoka v katastru obce Olešná u Načeradce v okrese Benešov ve Středočeském kraji.

Historicky se na toku Martinického potoka nacházela kaskáda malých vodních děl, která však v minulosti ztratila svoji funkčnost tím, že došlo k jejímu postupnému zazemnění. Lesy ČR proto nechaly zpracovat odborný projekt, na jehož základě byla provedena opatření směřující k záchraně této lokality, významné výskytem zvláště chráněných druhů živočichů, zejména obojživelníků. Patří mezi ně například skokan krátkonohý, skokan zelený, ropucha obecná a čolek horský.

Projekt podpořila Evropská v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) – oblast podpory 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny.

Lesy ČR proto v souladu se zhotoveným odborným projektem celkově obnovily malá vodní díla v této lokalitě. Konkrétně šlo o malou vodní nádrž, u které podnik nechal zrenovovat sypanou hráz, odstranit v průběhu času naplavené sedimenty a vybudovat vypouštěcí objekt včetně bezpečnostního přelivu. Zároveň Lesy ČR obnovily hrazenou tůň s bezpečnostním přelivem, vytvořily další čtyři tůně a mokřad. Na stávajícím toku ještě podnik vybudoval rozdělovací objekt a zajistil revitalizaci obtokového koryta, kterým jsou jednotlivé objekty napájeny.

Za účelem zatraktivnění lokality pro vodní organismy a ptactvo byly v zátopě malé vodní nádrže a tůně s bezpečnostním přelivem umístěny prvky mrtvého dřeva. Další opatření minimalizace negativních dopadů realizace projektu na živočichy spočívalo v průzkumu lokality před zahájením vlastního odbahnění a přenosu nalezených jedinců obojživelníků na náhradní lokalitu.

Realizací projektu došlo k obnovení malé vodní nádrže s vodní plochou cca 2 100 m² (litorální pásmo tvoří 27 %), vytvoření dalších tůní o souhrnné vodní ploše cca 600 m² a revitalizaci toku v délce 262 metrů. V současné době už celé dílo plně slouží svému účelu – především k zadržení vody v krajině, jako ekostabilizační prvek i protipovodňové opatření.

V Hradci Králové 15. srpna 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:

Projekt Lesů ČR „Revitalizace lokality v Zálesí a obnova malé vodní nádrže“ ve finančním objemu 971 868,- Kč bez DPH (z toho 120 000 Kč činily náklady na projektovou přípravu, realizační výdaje 851 868,02 Kč) se rozhodla podpořit Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (Evropský fond pro regionální rozvoj – ERDF 495 445,- Kč, Státní fond životního prostředí ČR – SFŽP 35 389,-Kč). Zbývající finanční prostředky investovaly Lesy ČR.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření