Lesy ČR úspěšně dokončily obnovu lesoparku Schönwald v Jinošově na Třebíčsku

Lesopark u zámku Schönwald v obci Jinošov na Třebíčsku v Kraji Vysočina se po mnoha letech znovu vrátil do své původní podoby. Lesy ČR totiž dokončily jeho celkovou obnovu. Závěrečnou fází obnovy se stala realizace projektů „Rekonstrukce pěšin lesoparku Jinošov“ a „Rekonstrukce historické oborní zdi lesoparku Jinošov“. O obnovu historické krajinářské kompozice lesoparku se již dříve zasloužil jiný projekt státního podniku Lesy ČR. Lesopark, zapsaný v ústředním seznamu kulturních památek, slouží zároveň jako obora pro chov daňčí zvěře. Jeho celková rozloha činí 36 hektarů. Nachází se v blízkosti Náměště nad Oslavou a je součástí komponované krajiny, která je svým uspořádáním obdobou Lednicko – Valtického areálu.

V rámci právě dokončených projektů se podařilo obnovit téměř 1,5 kilometru historických pěšin včetně dvou dřevěných mostků a sedmi laviček pro turisty. Renovací prošlo také 110 metrů historické oborní zdi včetně vstupní brány a branky. Na financování projektů v hodnotě téměř 2,8 milionu korun se kromě Lesů ČR podílela také Evropská unie a to v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Již dříve realizovaná obnova lesoparku probíhala na základě původní historické krajinářské kompozice. Nejdříve byly odstraněny nežádoucí dřeviny, suché či nebezpečné stromy. Nově pak v parku došlo k vysazení celkem 3 772 kusů domácích i exotických druhů dřevin a odbornému ošetření 67 významných stromů. Obnovené louky zaujímají plochu přes 4 hektary.

Okolí zámku Schönwald v Jinošově Lesy ČR věnují velkou pozornost dlouhodobě. Za skoro 9 milionů korun podnik v roce 2009 například provedl důležité úpravy na Jinošovském potoce a zrekonstruoval rybník Březina.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Obec Jinošov, ve které se lesopark i obora u zámku Schönwald nacházejí, lidé najdou nedaleko Náměště nad Oslavou. Původně se jednalo o panství Náměšť.

Posledními majiteli panství byl rod Haugwitzů, jejichž způsob hospodaření, vztah k přírodě a krajině je dodnes patrný a zanechal zde osobitý ráz prostřednictvím drobných staveb. Haugwitzové tak třeba vytvořili komponovanou krajinu co do způsobu uspořádání obdobnou Lednicko-Valtickému areálu.

Jedním z nejvýraznějších prvků této krajiny je právě zámek Schönwald s přilehlým lesoparkem. V místech, kde se dnes rozprostírá lesopark, se původně nacházela bažantnice. V roce 1795 v místě nechal hrabě Jindřich Vilém Haugwitz vystavět letní zámeček Schönwald, který byl následně v roce 1827 přestavěn v klasicistním slohu, a to podle návrhu vídeňského architekta Josefa Kornhäusela. Současně s přestavbou zámečku došlo k přebudování bažantnice na anglický park s mnoha altány a dalšími romantickými stavbami podle projektu téhož architekta.

V lesoparku se nachází rybník Březina o výměře něco málo přes 2 hektary a ještě jeden malý rybníček. Od severu k jihu lesoparkem protéká Jinošovský potok, jehož koryto bylo včetně břehů vydlážděno kamenem. Součástí lesoparku jsou i louky, převážně v potoční nivě a v průhledech. Zámek Schönwald patřil do nedávna Kraji Vysočina a sloužil jako ústav sociální péče. V současnosti má zámek nového vlastníka, který zahájil jeho rekonstrukci.

V Hradci Králové 14. ledna 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Projekt „Rekonstrukce pěšin lesoparku Jinošov“ byl realizován celkovými náklady 1 188 777 Kč (bez DPH), dotace činila 1 014 092 Kč. Celkové náklady dalšího projektu „Rekonstrukce historické oborní zdi lesoparku Jinošov“ byly 1 137 347 Kč (bez DPH), dotace z toho činila 990 306 Kč. Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií z Programu rozvoje venkova ČR v rámci opatření II. 2. 4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů.
  • Lesy ČR zajistily pro celkovou obnovu parku dotaci z fondů EU (OPŽP, PRV) přesahující 13 mil. Kč. Další projekty, které byly realizovány na obnově parku:
    1. Obnova historické krajinářské kompozice lesoparku Schönwald v Jinošově (OPŽP)
    2. Rekonstrukce vodohospodářských zařízení v lesoparku Jinošov – rybník Březina (OPŽP)
    3. Obora Schönwald – úprava Jinošovského potoka (PRV)
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření