Lesy ČR úspěšně dokončily projekt „Regenerace Národní kulturní památky Kačina – část Obora“

Lesy České republiky, s. p., úspěšně dokončily projekt nazvaný„Regenerace Národní kulturní památky Kačina – část Obora“, který se týkal pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Lesy ČR. Pozemky se nacházejí u zámku Kačina na Kutnohorsku ve Středočeském kraji. Lesy ČR vedla snaha obnovit historické struktury místa a provést potřebné krajinářské úpravy. Na obnově za skoro 23 milionů korun se kromě Lesů ČR finančně podílela také EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Kromě původní krajinářské kompozice má tak dnes lokalita nové aleje, dřeviny, trávníky a cesty pro pěší s hlinitopísčitým povrchem. Staré stromy s velkou kulturní a pěstitelskou hodnotou odborníci ošetřili tak, aby se zlepšila jejich vitalita a stabilita. Další a neméně důležitý přínos projektu představovala podpora biotopu zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů – páchníka hnědého (Osmoderma barnabita), lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus) a kovaříka rezavého (Elater ferrugineus).

Zásluhou lesníků Lesů ČR se v lokalitě podařilo:
  • vybudovat 2 012 metrů nových cest pro pěší
  • vysázet 547 převážně listnatých dřevin
  • založit a regenerovat 1 766 metrů stromořadí
  • ošetřit 745 stromů
  • založit a regenerovat více než 108 hektarů zeleně

Místu bude i nadále poskytována řádná péče. V následujících letech budou udržovány trávníky, mlatové cesty pro pěší a ošetřovány stromy. Lesy ČR věří, že díky úspěšně dokončenému projektu si do oblasti najdou cestu další noví výletníci.

V Hradci Králové 16. července 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:
  • Projekt Lesů ČR – „Regenerace Národní kulturní památky Kačina – část Obora“ – ve finančním objemu 22 938 764,- Kč (s DPH) se rozhodla podpořit Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (Evropský fond pro regionální rozvoj – ERDF 15 596 169,75 Kč, Státní fond životního prostředí ČR – SFŽP 917 421,75 Kč). Zbývající finanční prostředky investovaly Lesy ČR.

  • Přírodovědecká hodnota území je vyjádřena zahrnutím do seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 a to pro výskyt biotopu hercynských dubohabřin, tvrdých luhů nížinných řek a vlhkých bezkolencových luk a též pro výskyt zvláště chráněných druhů brouků páchníka hnědého a lesáka rumělkového.
  • Z lesnického hlediska jde o velmi cenné lesní porosty s výraznou věkovou, druhovou a prostorovou diferenciací, které jsou součástí genové základny Libický luh – Kačina, jenž byla vyhlášena pro dřeviny lípa malolistá, jasan ztepilý a olše lepkavá.
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření