Lesy ČR úspěšně dokončily tendr na lesnické činnosti od roku 2014

Lesy České republiky, s. p., úspěšně a v dostatečném časovém předstihu dokončily otevřené zadávací řízení „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – 2014+“. Počínaje prvním lednem 2014 tak bude péče o lesní porosty v oblastech, které byly předmětem zadávacího řízení, kontinuálně bez jakýchkoliv prodlev pokračovat. „Do konce října se nám podařilo uzavřít smlouvy na většině, konkrétně 30, soutěžených smluvních územních jednotkách (SÚJ). Všechny tyto smlouvy jsme navíc uzavřeli s uchazeči, kteří se umístili na prvních místech. Ve shodě s Dozorčí radou našeho podniku považujeme takový postup za nejtransparentnější,“ podotýká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR.

Pouze na jedné SÚJ se Lesy ČR rozhodly zadávací řízení zrušit a to poté, co uchazeč z prvního místa odmítl smlouvu uzavřít. „Na tuto SÚJ jsme již vyhlásili nové zadávací řízení,“ informuje Michal Gaube.

Lesy ČR tendr na zajištění lesnických činnosti na celkem 31 SÚJ vyhlásily letos dne 29. 5. 2013. Jedná se o smlouvy na dobu pěti let, konkrétně období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018. Nabídky do tendru podalo celkem 29 firem. Mezi zájemci se objevily jak malé, tak i větší podniky. Firmy podaly celkem 232 nabídek. Dvě firmy podaly nabídky na všech 31 SÚJ, některé pak třeba nabídku jen na jednu SÚJ. Průměrně na jednu SÚJ bylo podáno 7 nabídek.

Zakázka byla vypsána plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími souvisejícími právními předpisy. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva. Rozhodujícím kritériem byla nabízená cena.

Lesy ČR realizací tohoto tendru pokračují v naplňování tak zvaného senátního systému, kdy podnik každoročně soutěží jednu pětinu spravovaného území. Tento senátní systém umožňuje každoročně reagovat na zkušenosti získané z předchozích soutěží i uzavřených smluv. Pětileté zakázky dávají jak Lesům ČR, tak firmám jistotu, která se promítne do jejich dalšího rozvoje a v konečném důsledku i do stability celého lesnicko-dřevařského sektoru.

V Hradci Králové 4. listopadu 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření