Lesy ČR úspěšně pokračují v adaptaci lesoparku zámku Sádek na Třebíčsku

Lesy ČR letos zahájily potřebný a náročný proces úprav lesoparku u zámku Sádek v obci Čáslavice, přibližně 10 kilometrů jihozápadně od města Třebíče v kraji Vysočina. Původní, přibližně 7 hektarů rozlehlý, park se rozkládal na jižním svahu pod zámkem. Po 2. světové válce celé panství získal stát, následně došlo k převedení parku do kategorie hospodářského lesa. Park tak zcela ztratil svůj původní charakter. Dnes je již les v kategorii lesa zvláštního určení jako rekreační les.

Zámek Sádek je významnou kulturněhistorickou památkou. Region se navíc díky otevření Vinařského a kulturního centra Sádek v roce 2003 stal vyhledávaným cílem turistů. Proto se Lesy ČR rozhodly pro rekonstrukci původního lesoparku a zpracovaly náročný projekt s cílem získat na tento záměr také finanční prostředky Evropské unie. Počítáme, že celková obnova parku bude stát zhruba 5 milionů korun“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Celková rekonstrukce lesoparku bude probíhat ve více etapách,  které jsou rozloženy do několika let. První fáze úprav probíhá od letošního léta a měla by být dokončena v průběhu roku 2012. „Součástí této etapy jsou parkové úpravy. Probíhá odstraňování druhově nevhodných a plevelných dřevin kolem chodníků, významných stromů a alejí, dále se odstraňují suché a nebezpečné stromy, které by mohly ohrozit návštěvníky. Také se obnovují průhledy, které otevírají pohled na budovu zámku nebo od zámku do krajiny,“ doplňuje Rostislav Čech, specialista ochrany přírody z Krajského ředitelství Lesů ČR Jihlava.

Na místech sloužících k odpočinku, případně ve významných lokalitách, dojde k zasetí trávy a výsadbě okrasných dřevin a keřů, jako například tisu obecného, jalovce chvojky, břečťanu obecného, kaliny tušalaj či růže mnohokvěté.  Součástí této etapy je také odborné arboristické ošetření významných stromů a alejí. Dojde také k úplné obnově lipové aleje nacházející se u kapličky sv. Františka z Assisi.

V dalších fázích budou následovat terénní úpravy zahrnující obnovy chodníků, stavbu vyhlídek, altánů a laviček. Jednou z rozsáhlých úprav je i vybudování dětského sportoviště s prolézačkami, skluzavkami a žebříky. Turistické trasy v parku vybavíme informačními tabulemi, které návštěvníky seznámí nejen se samotným projektem rekonstrukce lesoparku, ale také s historií zámku nebo místními mapami.

Věříme, že obnovení lesoparku přiláká další návštěvníky, kteří budou odcházet spokojeni a na místo se rádi vracet,“ dodává Rostislav Čech.

V Hradci Králové, 22. října 2010  

Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Historie

První zmínky o tehdejším hradu Sádek pocházejí již z roku 1286. Přestavba hradu na zámek probíhala nejprve v 16. století v renesančním stylu a později po požáru v roce 1694 ve stylu barokním. Vlastníky zámku a souvisejícího panství bylo několik významných šlechtických rodů. Od roku 1796 se vlastníky sádeckého panství a zámku stal rod hrabat Chorinských z Ledské. Ti jej vlastnili až do roku 1945, kdy byli násilně vystěhováni. Přibližně od této doby až do roku 2007 sídlila na zámku základní škola. Původně pečlivě udržovaný park začal chátrat přibližně v době 1. světové války, kdy nebyl dostatek personálu na jeho náročnou údržbu. Náročnost a hlavně nákladnost údržby způsobily, že se péče o park až do konce 2. světové války již nikdy nevrátila na úroveň z 19. a počátku 20. století.

Daný projekt bude financován nejen přímo Lesy ČR, ale také příspěvky dvou operačních programů Evropské unie, které se podniku díky kvalitně zpracovanému projektu podařilo získat. Z Programu rozvoje venkova je přiznaná 90 % dotace ve výši cca 1,6 mil. Kč z celkových způsobilých výdajů a budou zde financovány opatření k posílení rekreační funkce lesa, usměrňování návštěvnosti území a bezpečnosti turistů. Z Operačního programu Životní prostředí bude z celkové způsobilé částky 2,9 mil. Kč projektu v rámci krajinářských úprav podporováno 90 % činností.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.