Lesy ČR uzavřely smlouvu s AK Toman, Devátý a partneři, a to na základě jednacího řízení podle zákona

Státní podnik Lesy České republiky (Lesy ČR) nemá uzavřenu žádnou smlouvu s advokátem Romanem Poláškem, jak mylně uvedla některá média. Na základě jednacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách uzavřel smlouvu o právním zastupování s Advokátní kanceláří Toman, Devátý a partneři, s.r.o. Tato smlouva byla uzavřena poté, co podnik obdržel fakturu na pět miliard korun neoprávněně vystavenou a vymáhanou společností CE WOOD. Firma CE WOOD začala protiprávně započítávat své závazky a přestala státnímu podniku úplně platit. „Byl to dosud největší útok na státní podnik Lesy ČR ze strany soukromého subjektu, jaký nemá v historii obdoby. Tomu odpovídá závažnost kauzy a rozsah právních služeb. Kdybychom čekali tři měsíce na zákonné lhůty otevřeného veřejného výběrového řízení, došlo by k fatálnímu ohrožení podniku. Proto zákon o veřejných zakázkách umožňuje reagovat rychle v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. Na základě činnosti Advokátní kanceláře Toman, Devátý a partneři získal státní podnik Lesy ČR v krátké době částku 100 milionů korun.

Privátní společnost CE WOOD navíc vyvolala mezinárodní arbitráže akcionářů proti českému státu, které řeší Ministerstvo financí ČR. Neoprávněné vymáhání faktur a arbitráže ze strany CE WOOD hovoří v součtu o částce zhruba deset miliard korun. „Z toho je jasné, že Advokátní kancelář Toman, Devátý nemá na starosti drobnou soudní při,“ upozornil S. Sýkora. Podotkl, že ministerstvo financí pro zastupování v mezinárodních arbitrážích s vlastníky CE WOOD vypsalo řízení, v němž je limit hodnoty právních služeb vyčíslen na zhruba 130 milionů korun. „Jde o závažné obchodní případy, v nichž nelze srovnávat sazby s honoráři advokátů za zastupování ve věcech trestního práva. Navíc právních kanceláří, které mohou problematiku tohoto charakteru v České republice dělat, je jen několik a pouze partner Advokátní kanceláře Toman, Devátý je jediným soudním znalcem v ČR v oboru mezinárodní obchodního práva,“ konstatoval generální ředitel Lesů ČR.

Lesy ČR podaly na CE WOOD insolvenční návrh pro dluh převyšující 156 milionů korun a upozornily soud na vážné pochybnosti o tom, zda vůbec existují pohledávky, které se snaží uplatnit firmy spřízněné se CE WOOD.

Státní podnik Lesy ČR je v rámci sporu se CE WOOD často označován za nositele problematických zakázek na práce v lesích. Tato tvrzení se však nezakládají na pravdě. V roce 2007, kdy Lesy ČR vyhlásily celkem 257 výběrových řízení, zahájil ÚOHS na základě podaných návrhů 85 správních řízení o přezkoumání úkonů zadavatele týkající se všech 257 smluvních územních jednotek. Všechna správní řízení byla nakonec zastavena, a to z důvodu že nebylo shledáno pochybení na straně zadavatele, které mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, nebo pro zpět vzetí návrhu či pro nesložení kauce.

V roce 2008 bylo v souvislosti se střednědobými tendry na základě podaných návrhů zahájeno 26 správních řízení. Všechna správní řízení byla zastavena, návrhy na vydání předběžných opatření byly zamítnuty. V souvislosti s větrnou kalamitou Emma a následně vyhlášenými JŘBU bylo ze strany ÚOHS zahájeno 8 správních řízení, z nichž jedno bylo zastaveno. V ostatních sedmi správních řízeních uložil ÚHOS prvostupňovými rozhodnutími Lesům ČR pokuty v celkové výši 92.000 korun. Podnik proti rozhodnutím podal rozklady, o nichž nebylo dosud rozhodnuto. V letošním roce nebylo ze strany ÚOHS zahájeno vůči Lesům České republiky žádné správní řízení týkající se komplexních lesnických zakázek.

Hradec Králové, 26. 4. 2009

ZPRACOVALA:

Eva Kijonková,
mediální zastoupení LČR
,
tel. +420 721 857 097,
eva.kijonkova@ek-media.com