Lesy ČR v otázkách církevních restitucí striktně dodržují platné zákony

Lesy České republiky, s. p., v souvislosti s probíhajícím procesem tzv. církevních restitucí a některými aktuálními administrativními i mediálními podněty v záležitostech údajných neoprávněných těžeb v lesích dotčených církevními restitucemi uvádějí následující:

Lesy České republiky, s. p., aktuálně v lesních porostech dotčených procesem tzv. církevních restitucí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi provádějí pouze a výhradně takové těžby, které jim výslovně ukládá platné znění zákona o lesích. Tedy těžby, kterými je nutno „odstranit a zmírnit následky“ mimořádných a nepředvídatelných škod v lese způsobených letošními letními klimatickými jevy, případně výchovné zásahy prováděné v souladu s platnými lesními hospodářskými plány. Pěstební činnosti včetně vysazování nových stromků probíhají v roce 2013 na pozemcích dotčených církevními restitucemi v potřebném rozsahu tak, aby bylo o tyto lesy řádně pečováno.

Lesy České republiky, s. p., postupují v otázkách tzv. církevních restitucí výhradně podle platných právních předpisů ČR, zejména podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), dále dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) a též dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. Lesy ČR uvedené právní předpisy striktně dodržují.

V Hradci Králové 12. listopadu 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření