Lesy ČR v roce 2013: přes 600 milionů na správu vodních toků

22. březen – Světový den vody

Lesy ČR správcem více než 38 tisíc kilometrů vodních toků

Lesy ČR si spolu s veřejností na celém světě v sobotu 22. března připomenou Světový den vody. Hlavním tématem v roce 2014 bude problematika spotřeby vody a energie. Státní podnik Lesy ČR na území celé České republiky spravuje více než 38 tisíc kilometrů především drobných vodních toků. Jen v roce 2013 Lesy ČR vynaložily přes 600 milionů korun na zajištění správy vodních toků a na opatření na vodních tocích. Podstatnou část vynaložených finančních prostředků představují náklady na odstranění povodňových škod z předchozích let, a dále náklady na protipovodňová opatření.

Náklady Lesů ČR na výstavbu protipovodňových opatření, správu, opravy a udržování majetku a činnosti související s vodními toky představují za rok 2013 částku přes 600 milionů Kč. Na investiční akce podnik v roce 2013 vynaložil částku 250 milionů korun a dalších 350 milionů korun na neinvestiční akce a činnosti související se správou vodních toků,“ podotýká ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený současně řízením podniku

Priorita LČR: ochrana obyvatel a majetků před povodněmi

Péči o vodní toky Lesy ČR zajišťují na území státu prostřednictvím šesti specializovaných pracovišť – správ toků. Hlavní práce spočívají v odstraňování povodňových škod a zajišťování výstavby nových protipovodňových opatření na vodních tocích. V rámci dalších opatření probíhají opravy vodohospodářského majetku či stabilizace koryt toků. Dochází též k vytváření retenčních prostorů pro zachycení splavenin a ostatních prvků k zadržování vody v krajině. Lesy ČR zajišťují také revitalizace v minulosti nevhodně upravených toků, výsadbu a péči o břehové porosty, zpracovávání odborných posudků a poradenskou činnost.

Světový den vody – lesy a voda jsou spjaty od nepaměti

V roce 1993 Valné shromáždění OSN vyhlásilo 22. březen jako Světový den vody. Les je z hydrologického pohledu rozhodujícím činitelem při zadržování vody v krajině, je zásobárnou vody. Působí jako důležitý činitel při zadržování srážek a má vliv na vyrovnávání odtoku vody z krajiny. Lesy ČR se svým hospodařením významně podílí na ovlivnění vodohospodářské funkce lesa, především vytvářením vhodné druhové skladby lesa s podílem melioračních a zpevňujících dřevin, šetrnými výchovnými a těžebními zásahy ve vztahu k lesním porostům i lesní půdě, optimálním rozmístěním lesní dopravní sítě a samozřejmě i správou vodních toků.

Snahou Lesů ČR je v rámci prováděných činností co největší měrou nejen napomáhat k zachování a zlepšování zdravého životního prostředí. V případě vodních toků nemají realizovaná opatření komerční charakter a jejich financování je umožněno díky efektivnímu, trvale udržitelnému hospodaření ve státních lesích.

V Hradci Králové 20. března 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření