Lesy ČR věnují zvýšenou péči lesům v Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník

Podpořit v Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník na pomezí Pardubického a Olomouckého kraje stabilitu mladších smrkových porostů ve věku 30 až 40 let a zlepšit kvalitu a druhovou rozmanitost tamějších lesů bylo cílem evropského projektu za 7,5 milionů korun. Lesy ČR ho spolufinancovaly 1,7 miliony korun.

Na více než 300 hektarech dotčených na konci 20. století rozsáhlými těžbami po kalamitě, se ve čtyřech revírech státních lesů – Stříbrnice, Sněžník, Sušina a Sklené, prořezávaly lesní porosty. „Rozvolnili jsme les. Tím se podpořila stabilita okrajů porostů,“ uvedla Hana Komárková, šumperská specialistka na ochranu přírody ze státního podniku Lesy ČR. Do lesních porostů stejného věku navíc lesníci vysadili více než 46 tisíc sazenic jedle, a zejména listnatých dřevin – olší, buků, javorů a jeřábů. Všechny sazenice jsou oploceny. Národní přírodní rezervace Králický Sněžník se tak mimo jiné stala pestřejším biotopem pro mnoho chráněných organismů.

Lesy ČR provedly v místě řadu lesnických opatření již během předchozího projektu realizovaného v letech 2009 až 2011. I tehdy se vysazovaly listnaté dřeviny a jedle. Asanovaly se i stromy napadené kůrovcem. Nový projekt realizovaly Lesy ČR od roku 2013 do letošního září. „V podpoře udržitelného vývoje horských lesů v této přírodní rezervaci budeme pokračovat,“ dodala Komárková.

Oblast Králického Sněžníku je mimořádně cenným územím, jehož stav donedávna opakovaně ovlivňovaly živelné kalamity, ale i námrazy, hmyzí škůdci či dlouhodobé silné imise. Tamější porosty tedy zvýšenou péči lesníků potřebují.

Doplňující informace

Projekt „Skupinové stabilizace mladších smrkových porostů v NPR Králický Sněžník“ finančně podpořil částkou 5 451 339 Kč Evropský fond pro regionální rozvoj, konkrétně Operační program Životní prostředí – oblast podpory 6.3. Obnova krajinných struktur. Ze Státního fondu životního prostředí ČR byl projekt podpořen částkou 320 667 Kč. Ze zdrojů žadatele, tedy Lesů České republiky, s. p., bylo uhrazeno 1,7 milionů korun.

V Hradci Králové 9. prosince 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.