Lesy ČR vítají vyhlášení přírodní památky Bučina – Spálený kopec na území CHKO Žďárské vrchy

Lesy ČR vnímají vyhlášení přírodní památky Bučina – Spálený kopec na území chráněné krajinné oblasti Žďářské vrchy (CHKO) jako významné ocenění dlouhodobé a příkladné péče podniku o místní lesy. Zajímavé na daném území je, že se jedná o bývalou oboru a aktuálně i o část genové základny buku Čachnov. I díky existenci obory zde došlo k zachování starých stromů, které dnes tvoří základ přírodní památky a je na ně vázán výskyt řady chráněných živočichů.„Roky zde Lesy České republiky ví o výskytu například sýce rousného, holuba doupňáka a plšíka lískového,“ uvádí výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

Význam přírodní památky podtrhuje i zmíněná existence genové základny, kde je samozřejmým způsobem obnovy lesa přirozená obnova, v tomto případě zejména buku. Hospodaření v genové základně probíhá v souladu s dokumentem Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u Lesů České republiky, s. p., na období 2010 – 2019, kterou Lesy České republiky představily v letošním roce.

Zvýšená ochrana území je z pohledu ochrany přírody pozitivní krok. V důsledku vyhlášení přírodní památky však zároveň dochází v daném území o rozloze 38 ha k omezení volného pohybu veřejnosti mimo značené cesty.

Bezmála 45 % z více než 1,3 miliónu hektarů státních lesů, které Lesy ČR spravují, je součástí zvláště chráněných území anebo soustavy NATURA 2000. Je také zřejmé, že i lesy hospodářské mají významnou roli v ochraně přírody. Podpora výsadby listnatých stromů či přirozené obnovy význam hospodářských lesů pro ochranu přírody do budoucna ještě zvýší,“ říká Vladimír Krchov a dodává: „V posledních letech Lesy ČR každoročně vysazují přes 40 % listnatých stromů a jedlí.“

Lesy ČR jsou držitelem prestižního Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů podle mezinárodně platného systému PEFC na všech svých lesních hospodářských celcích. Osvědčení je nezávislým externě ověřeným dokladem trvale udržitelného hospodaření v našich lesích jak ve smyslu obecně závazných právních předpisů v ČR, tak mezinárodně uznávaných standardů.

Zvyšování podílu listnatých stromů v lesích patří mezi základní pilíře trvale udržitelného hospodaření Lesů ČR. Od 50. let minulého století, kdy byl podíl listnáčů 12,5 %, došlo díky práci lesníků k navýšení podílu listnáčů na dvojnásobek a v současnosti dosahuje 24,8 %.  Současně trvale stoupá i výměra lesů a zásoba dříví v našich lesích.

V Hradci Králové, 26. listopadu 2010 

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.