Lesy ČR vrátily Maňavský potok na Českokrumlovsku přírodě

Více než dvoukilometrové koryto Maňavského potoka a jeho kilometrový levostranný přítok u obce Horní Planá na Českokrumlovsku v Jihočeském kraji obnovil podnik Lesy ČR. Stavba přišla na 3,4 miliony korun. V září byl evropský projekt stavebně dokončen.

Typickou meliorizační stavbu ze 70. letech minulého století, která nepřirozeně narovnala přírodní zvlněné koryto a v neprospěch živočichů i krajiny zrychlila odtok vody, nyní změnil projekt státního podniku Lesy ČR. Koryto tak opět meandruje, na trase je 123 kruhových protisměrných oblouků, 38 prahů, 88 stupňů a 12 tůní. Výrazně se také snížil podélný sklon koryta a voda protéká pomaleji. „Odstranili jsme stávající opevnění otevřené části toku, abychom docílili nerovnoměrného proudění při proměnlivém spádu i příčném tvaru koryta,“ uvedl Dan Král, vedoucí správy toků z podniku Lesy ČR.

Podle něj projekt příznivě ovlivní i rozvoj živočišných druhů vázaných na vlhké a mokřadní biotopy a tekoucí vody, jako je užovka obojková, ropucha obecná, čolek obecný, čolek horský, ještěrka živorodá, mlok skvrnitý, rosnička zelená, skokan skřehotavý i zmije obecná. Břehy potoka lemují nově vysazené původní druhy dřevin – například Olše lepkavá, Olše šedá, Vrba křehká, Vrba popelavá, Vrba nachová a Střemcha obecná.

Maňavský potok a jeho pravostranný přítok protéká CHKO Šumava. Pramení na severozápadním svahu pod lesními porosty vojenského újezdu Boletice. Protéká severozápadním směrem loukami a západně od osady Maňava pastvinami. Pod osadou Maňava se do něho z východu vlévá levostranný přítok. Od soutoku pokračuje jižním směrem, kde křižuje silnici mezi Horní Planou a Volary, ale také cyklostezku a železnici, pod níž se vlévá do vodní nádrže Lipno.

Doplňující informace:

Na projekt „Revitalizace Maňavského potoka“ se podařilo získat 3 426 418 Kč (ERDF 3 255 tis. Kč, SFŽP 171 tis. Kč) z Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Životní prostředí a oblasti podpory 6.4. Optimalizace vodního režimu.

V Hradci Králové 21. října 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.