Lesy ČR vyhlásily tendr na zajištění lesnických činností

Státní podnik Lesy České republiky dnes vyhlásil pro část spravovaných lesů otevřené nadlimitní zadávací řízení na zajištění lesnických činností počínaje datem 1. ledna 2015, ve kterém lesnické firmy soutěží o celkem 27 částí (smluvních územních jednotek – SÚJ). V tomto daném případě jde o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva s dobou platnosti pěti let, konkrétně období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019. Na dalších třech SÚJ současně dnes Lesy ČR vyhlásily veřejné zakázky, na kterých jsou na dobu jednoho roku soutěženy odděleně pěstební a těžební činnosti.

Vyhlášené veřejné zakázky nazvané „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – 2015+“, „Provádění pěstebních činností – rok 2015“ a „Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2015“ jsou zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek, kompletní zadávací dokumentace je volně ke stažení na profilu zadavatele. Záměr zahájit zadávací řízení Lesy ČR avizovaly uveřejněním předběžného oznámení již dne 6. 6. 2014. Zadávací řízení proběhne plně v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Hodnotícím kritériem bude nabídková cena. Lhůta pro doručení nabídek je stanovena na středu 24. září 2014 do 10 hodin. Ihned poté se v sídle ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové uskuteční veřejné otevírání obálek.

Dnešní den považujeme za důležitý. Příprava těchto tendrů probíhala již za nového vedení Lesů ČR. Neměli jsme mnoho času, snažili jsme se proto nepromarnit ani okamžik. Podobu tendrů ovlivnilo mimo jiné Programové prohlášení vlády ČR a konzultace s Ministerstvem zemědělství i zástupci oborových organizací a obchodních partnerů. Ministr zemědělství Marian Jurečka o dané zakázce informoval 21. května vládu ČR. Jsme přesvědčeni, že oproti minulosti umožní dnes nastavené podmínky, aby se soutěže mohlo účastnit větší množství firem a to včetně malých a středních. Tendr obsahuje také některé nové aspekty týkající se zaměstnanosti a dostupnosti dříví v regionech,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Výběr parametrů lesnických tendrů:

 • zvýšení počtu SÚJ: z původních 18 na dnešních 30 (27 v komplexní zakázce, na 3 SÚJ samostatně soutěženy pěstební a těžební činnosti)
 • komplexní zakázka: soutěží se pěstební i těžební činnosti dohromady
 • pilotní projekt na 3 menších SÚJ: oddělení pěstební a těžební činnosti na 1 rok – cíl: zjistit, zda je tento model pro LČR funkční, a zda přináší lepší dostupnost zakázky pro malé a střední podniky (vysvětlení: výsledkem VZ na těchto 3 SÚJ bude 6 samostatných smluv – 3 smlouvy na pěstební činnosti a 3 smlouvy na těžební činnosti)
 • sociální aspekt: transparentnost zaměstnávání – požadavek LČR na pravidelné informace o osobách, které se podílejí na plnění zakázky. LČR budou data pro účely kontroly postupovat příslušným úřadům; zvýšení odbornosti osob podílejících se na plnění zakázky – jasné kvalifikační požadavky LČR na THP pro jednotlivé SÚJ
 • podpora regionálního zpracování dřevní hmoty – zvýšení nabídky dřevní hmoty pro regionální zpracování – pokračování elektronických i prezenčních aukcí; povinnost smluvních partnerů prodávat určený objem vyrobené smrkové kulatiny prostřednictvím elektronického aukčního systému LČR
 • úprava smluvního vztahu pro případ výskytu kalamitních situací a kůrovců

Předpokládané hodnoty veřejných zakázek:

 • Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni– 2015+“ – cca 2,2 mld. Kč bez DPH – jde o očekávanou hodnotu pěstebních a těžebních činností, nikoli cenu za dříví
 • Provádění pěstebních činností – rok 2015“ – cca 18 mil. Kč bez DPH
 • Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2015“ – cca 6,8 mil. Kč – jedná se o předpokládanou cenu těžebních prací nikoli cenu za dříví

V Hradci Králové 8. července 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření