Lesy ČR vysadily 51 miliónů stromků

51 127 000 stromků vysadily Lesy České republiky, s. p., v minulém roce na celkem 11 772 hektarech lesní půdy. Jedinců jehličnatých dřevin bylo 53% a listnáčů 47%. Množství vysazovaných stromků a poměr jednotlivých dřevin zůstává již řadu let více méně stejný. S ohledem na změněné požadavky na les je nyní v době jeho obnovy kladen důraz na větší pestrost zakládaných porostů, což pomáhá zvyšovat jejich odolnost a stabilitu v dospělosti.

Ročně zalesňujeme přibližně 0,9% rozlohy námi spravovaných lesů, proto se procentuální zastoupení dřevin mění pozvolna. Na druhou stranu změnu druhového zastoupení dřevin v lese vidí nejen lesníci, ale zaregistruje ji i běžný návštěvník,“ uvedl Jiří Černík, výrobně-technický ředitel Lesů České republiky, s. p., a dodal: „Naše nynější systematická práce při obnově lesa postupně, tak jak bude obnoveného lesa přibývat, přinese zlepšení jeho zdravotního stavu. Nyní zakládané lesy budou stabilnější a lépe odolají vnějším přírodním vlivům“.

Z jehličnatých dřevin bylo vysázeno nejvíce smrku ztepilého (15,3 mil), borovice lesní (9,5 mil) a jedle bělokoré (1,8 mil). Mezi listnáči dominují buk lesní (13,5 mil), duby (7,1 mil) a javory (0,8 mil). Z celkového počtu 51,1 mil sazenic bylo 27,3 mil jehličnanů a 23,8 mil listnatých dřevin.

S ohledem na rozlohu lesních porostů v ČR bude lesníkům trvat desítky let, než se změní druhové složení lesů. V současné době je například smrk ztepilý zastoupen cca 53% a buk lesní 7%. Proto státní podnik v započatém trendu bude pokračovat i v roce 2009. Letos plánujeme zalesnit 50 milióny sazenic 11 000 hektarů lesa.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích přímo stanovuje majiteli lesa povinnost dodržet druhovou skladbu porostů ve členění na dřeviny základní, dřeviny meliorační a zpevňující (MZD) a dřeviny přimíšené a vtroušené, kterou je nutné dodržet při obnově lesa. Mezi nejpoužívanější MZD patří jedle bělokorá, buk lesní, duby, javory či lípa. MZD jsou pro les přínosem. Svou existencí plní hned několik funkcí. Zpevňují kostru lesního porostu a zvyšují tak odolnost proti povětrnostním vlivům. Vytvářejí příznivější mikroklima v lesních porostech. Snižují náchylnost porostů ke kalamitám způsobeným známými škůdci lesa jako je kůrovec či bekyně mníška. V neposlední řadě listnaté stromy svým listím (jeho opadem, postupným rozkladem a tím pronikání živin a organických látek do půdy) zabraňují degradaci lesních půd nebo snižují její rychlost.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný,  tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858
      
 


e-mail: mluvci@lesycr.cz