Lesy ČR vyzývají orgány činné v trestním řízení k co nejrychlejšímu prošetření trestního oznámení, k jehož podání se veřejně přihlásil poslanec VV Josef Novotný

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) je znepokojen zprávami v médiích, podle nichž měli představitelé Věcí veřejných údajně podat trestní oznámení související se špatným hospodařením státního podniku. LČR si nejsou vědomy jakéhokoliv protiprávního jednání, a vyzývají proto orgány činné v trestním řízení k co nejrychlejšímu prošetření tohoto obvinění a vyvrácení veškerých podezření.

Státní podnik ani já jsme bohužel nebyli s obsahem trestního oznámení seznámeni. Není nám tak známo, co přesně Lesům ČR či mně osobně Věci veřejné vytýkají. Odmítáme však jakékoliv protiprávní jednání. Tato situace, kdy jsem bez důkazů a možnosti obrany veřejně obviňován z trestné činnosti, mě osobně i státní podnik hluboce poškozuje. Přál bych si proto, abychom byli podnik i já co nejdříve očištěni a zbaveni veškerých podezření,” říká Svatopluk Sýkora, generální ředitel LČR.

Z veřejných zdrojů je známo pouze to, že v trestním oznámení má jít o nehospodárné nakládání se svěřenými prostředky ve věci vymáhání pohledávek Lesů ČR za společností CE WOOD, a.s., a o údajnou přípravu nevýhodného nákupu pily v Ptení na Prostějovsku. Veškeré pochybnosti v těchto záležitostech však již byly v minulosti opakovaně veřejně vyvráceny, Lesy ČR se k nim velmi podrobně vyjádřily, koneckonců, tato vyjádření je stále možno dohledat na internetových stránkách podniku na adrese https://lesycr.cz . Poslanec Josef Novotný tedy měl a stále má možnost se s těmito skutečnostmi seznámit, což dosud pravděpodobně neučinil, v opačném případě by jistě podání trestního oznámení zvážil. Oběma záležitostmi se navíc zabývala i dozorčí rada podniku.

Jsem pevně přesvědčen, že trestní oznámení poslance Novotného bude odloženo. Považuji za nešťastné, že se již dříve vyvrácené nepravdy týkající se Lesů ČR staly nově součástí politického boje. Podání trestního oznámení by mělo být zvažováno jako nejzazší krok. Každý by si zejména měl uvědomit, že pomluva a křivé obvinění jsou i nadále trestnými činy, za něž může konkrétní osoba nést odpovědnost. Jediný rozdíl spatřuji v tom, že poslanec Novotný se s ohledem na svou imunitu na rozdíl od jiných nemusí případných důsledků podávání trestních oznámení tolik obávat. Přesto ve snaze o rychlé vyšetření všech faktů, podaly Lesy ČR trestní oznámení za pomluvu a křivé obvinění,“ uzavírá Svatopluk Sýkora.

V Hradci Králové, 29. dubna 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.