Lesy ČR zachránily mokřady u bývalé vodní nádrže Velký Černý na Chrudimsku

V místě bývalé vodní nádrže Velký Černý na říčce Valčice, která protéká v blízkosti obce Studnice, v okrese Chrudim, v Pardubickém kraji, vybudovaly Lesy ČR nákladem téměř čtyř milionů korun soustavu celkem třinácti stabilizačních příčných srubových prahů a dvou kamenných skluzů. Díky tomu se podařilo zachovat původní cenná společenstva mokřadní lokality, kterou ohrožovalo trvalé snižování stavu podzemních vod.

mokrad_11_301x225.jpgJsme rádi, že realizovaná opatření situaci v místě skutečně výrazně zlepšila. Stará síť otevřených odvodňovacích příkopů umístěných v nádrži totiž podlehla erozi a následné zahlubování toku vedlo ke snížení hladiny podzemní vody. Původní mokřady tak ztrácely svoji schopnost zadržovat vodu.“ uvádí výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

Stabilizační prahy zabraňují zahlubování koryta a následné erozi půdy. Kamenné skluzy zase zvýší hladinu podzemní vody v okolí stávající vodní nádrže“ upřesňuje Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Labe.

Spolu s úpravou koryta toku Lesy ČR upravily ještě dva další mokřady s trvalou plochou vodní hladiny 240 a 130 m².

Bývalá vodní nádrž Velký Černý, se nachází na okraji první zóny CHKO Žďárské Vrchy, zhruba 5 kilometrů jižně od města Hlinska. Nádrž o velikosti přibližně 20 hektarů se rozprostírá na vodním toku Valčice, který vtéká do vodárenské nádrže Hamry.

V Hradci Králové, 10. prosince 2010

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.