Lesy ČR zahájily personální audit krajských ředitelů

Státní podnik Lesy České republiky (Lesy ČR) dnes zahajuje personální audit manažerských schopností vedoucích zaměstnanců na úrovni ředitelů krajských ředitelství. Audit je součástí procesu restrukturalizace státního podniku, spuštěné po nástupu současného vedení, jejímž cílem je zjednodušení systému řízení, snížení administrativy a režijních nákladů a zkvalitnění řízení podniku.

„Musíme se hned na počátku ujistit, zda jsou stávající krajští ředitelé schopni splnit náročné úkoly, které před podnikem v průběhu restrukturalizace stojí. Výstupem z prováděného auditu mohou být i personální změny ve vedoucích funkcích. Z důvodu objektivity bude proto audit realizovat externí poradenská firma ve spolupráci se zástupci podniku. Poradenská firma formou inzerce osloví také externí zájemce o auditované pozice,“ komentuje generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. Personální audit bude dokončen během dvou měsíců.

Restrukturalizace, jejíž základní obrysy státní podnik zveřejnil již koncem března, se postupně dotkne celého podniku a všech jeho organizačních jednotek, tj. 13 krajských ředitelství a jim podřízených 77 lesních správ, pěti lesních závodů, semenářského závodu a sedmi správ vodních toků. Jednotlivé kroky restrukturalizačního procesu nejsou motivovány ekonomickou krizí, ale plynou z úkolu každého podnikového managementu maximalizovat efektivitu správy svěřeného majetku a hospodaření na něm. „Samozřejmostí je, že v důsledku restrukturalizace nebude nijak omezen rozsah péče o les, vodní toky a myslivost,“ dodává generální ředitel Svatopluk Sýkora.

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků. Podnik ročně vytěží v průměru 7 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil podle předběžných výsledků hrubý zisk okolo 400 milionů korun při tržbách přes osm miliard korun. Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.

V Hradci Králové, 4. 6. 2009

Ing. Michal Kačena, MBA

Tiskový mluvčí LČR

KONTAKTY:

Ing. Michal Kačena, MBA
Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz