Lesy ČR zahájily realizaci projektu částečné redukce borovice kleče v CHKO Jeseníky

Lesy České republiky, s. p., v těchto dnech zahájily na území národní přírodní rezervace Šerák – Keprník3), která tvoří jádrové území chráněné krajinné oblasti Jeseníky, realizaci projektu „Redukce borovice kleče v NPR Šerák – Keprník“. Jeho cílem je realizovat redukci kleče na vybraných lokalitách, provést šetrné odstranění vyřezané biomasy a monitorovat vliv zásahu na druhovou rozmanitost společenstev zdejší arkto-alpínské tundry. Projekt byl zpracován v úzké součinnosti s pracovníky Správy CHKO Jeseníky i dalšími dotčenými orgány státní správy a vychází z výsledků projektu VaV MŽP1) a následné vědecké studie2) řešitelského týmu Mendelovy univerzity v Brně. Projekt Lesů ČR za více než 3 miliony korun je realizován s podporou MŽP a fondů Evropské unie, v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Kleč v CHKO Jeseníky

Na rozdíl od výskytu kleče v jiných pohořích (např. v Krkonoších) nebyla doposud původnost borovice kleče v Jeseníkách jednoznačně prokázána. Její současný výskyt je tedy zřejmě výhradně výsledkem úmyslné výsadby v minulosti. K zalesňování nejvyšších poloh Jeseníků vedla lesníky snaha o obnovu přirozené horní hranice lesa snížené pastvou skotu, regulování odtoku vody a ochranu proti erozi a vzniku lavin. Převaha zalesňovacích prací probíhala v období let 1874 až 1928. Kleči se v podmínkách Jeseníků daří docela dobře a brzy splnila očekávání lesníků. Dnes zde roste na ploše o velikosti cca 142 hektary a pokrývá necelých 13 % území nad horní hranicí lesa. S ohledem na výskyt některých unikátních přírodních hodnot však bylo v současné době na vybraných místech rozhodnuto o odzkoušení vlivu její částečné redukce na vývoj vegetace a půdy.

Projekt na zachování biodiverzity zvláště chráněného území

Odstranění porostů kleče může na jedné straně zlepšit stanovištní podmínky některých druhů rostlin a živočichů, na straně druhé je však spojeno také s rizikem, které z pohledu lesníků, zodpovědných za stav svěřeného státního lesního majetku, nelze podcenit. Po vyhotovení projektu VaV MŽP1) definujícího místa, kde může kleč kolidovat s dochovanými přírodními hodnotami, proto Lesy ČR v rámci své Grantové služby zadaly studii na posouzení nejzávažnějších rizik spojených s redukcí kleče v Hrubém Jeseníku. Studie zpracovaná řešitelským týmem Mendelovy univerzity v Brně2) byla dokončena v roce 2011. V návaznosti na výsledky obou studií byl ve spolupráci s pracovníky Správy CHKO Jeseníky zpracován projekt na redukci části porostů kleče v NPR Šerák – Keprník3). Dalším zdrojem praktických informací byli pro jesenické lesníky pracovníci Krkonošského národního parku, kteří podobný projekt v místech s nepůvodní klečí realizovali v letech 2010 a 2011.

Zahajovaný projekt, navazující na několik experimentálních výřezů kleče, organizovaných Správou CHKO Jeseníky koncem minulého století a v letech 2004 a 2010, je výsledkem mnoha jednání a terénních šetření. Zahrnuje vyřezání porostů kleče z 1,15 hektaru velké plochy na vrcholu Šeráku a ze 4 plošek o celkové výměře 1 hektar z lokality Keprník. Šetrné odstranění vyřezané hmoty – největší problém předchozích zásahů – je technologicky vyřešeno ručním přitahováním odřezaných keřů na plachtách na předem vymezené plochy, z nichž bude hmota transportována mimo pozemky NPR a odvezena. Vyřezaná hmota z vrcholu Šeráku bude přepravena lehkou vyvážecí soupravou na manipulační plochu Lesů ČR, Lesní správy Jeseník. Biomasa z lokality Keprník bude, vzhledem ke špatné dostupnosti, transportována za pomoci vrtulníku na dočasné úložiště na Červenohorském sedle. Součástí projektu je i několikaletý monitoring 60 trvalých výzkumných ploch z pohledu stavu a vývoje vegetace a půdy. Týká se ploch dotčených zásahem v porovnání se stavem ploch bezlesí a ploch zarostlých borovicí klečí.

Výsledkem společného snažení lesníků a ochránců přírody by mělo být získání informací o dalším možném vývoji ploch, z nichž bude borovice kleč šetrně a v souladu s platnými právními předpisy odstraněna. V daném projektu se nejedná o celoplošnou redukci borovice kleče v oblasti, ale o redukci vysloveně pomístní.

Doplňující informace:

1) VaV SM/6/70/05 „Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve Východních Sudetech (CHKO Jeseníky, NPR Králický Sněžník). Návrh managementu těchto porostů“ (MŽP, Praha, 2007).

2) „Geobiocenózy horní hranice lesa a vliv porostů borovice kleče na horskou krajinu v Hrubém Jeseníku a rizika spojená s jejich odstraněním“ (MZLU, Brno, 2011).

3) Šerák-Keprník je národní přírodní rezervace v pohoří Hrubý Jeseník, součást CHKO Jeseníky. Nejstarší rezervace na Moravě, vyhlášená rodem Lichtenštejnů již v roce 1903. Nadmořská výška 860 – 1 423 m, rozloha včetně ochranného pásma 1 174,44 ha. Důvodem vyhlášení je ochrana geomorfologicky výrazných vrcholových partií Hrubého Jeseníku při horní hranici lesa s dobře zachovalými, místy pralesovitými formacemi horských smrčin a horských smíšených lesů.

V Hradci Králové 20. května 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření