Lesy ČR zahájily veřejné připomínkové řízení ke smluvním podmínkám na provádění lesnických prací od roku 2014

V zájmu otevřenosti při přípravě smluvních podmínek veřejné zakázky na provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ od roku 2014 připravily Lesy ČR veřejné připomínkové řízení a vyzývají tím zájemce, aby ke smluvním podmínkám, vztahujícím se k této zakázce, posílali své náměty a připomínky.

Pro zasílání námětů je od dnešního dne zřízena na titulní straně internetové prezentace podniku https://lesycr.cz  nová sekce nazvaná „Tendry 2014 – veřejné připomínkové řízení.“ V této sekci zájemci najdou potřebné informace včetně elektronické adresy, na kterou mohou posílat své náměty: tendry2014@lesycr.cz. Vzhledem k tomu, že základem pro tvorbu smlouvy pro období od roku 2014 je smlouva na rok 2013, obsahuje tato sekce i odkaz na vzorovou smlouvu na rok 2013, z které lze při námětech vycházet. Náměty je možné zasílat až do 15. března. Lesy ČR posoudí a vyhodnotí každý z obdržených námětů.

Tendry na období od roku 2014 předpokládáme zahájit na konci měsíce března 2013 zveřejněním Oznámení předběžných informací ve Věstníku veřejných zakázek. V současné době připravujeme zadávací dokumentaci a smlouvu, která bude uzavírána s jednotlivými vítězi této zakázky. Právě při tvorbě smlouvy využijeme náměty odborné veřejnosti a věřím, že veřejné připomínkové řízení přispěje k harmonizaci smluvních podmínek,“ říká Michal Gaube, ekonomický ředitel Lesů ČR, pověřený řízením podniku.

V Hradci Králové 1. března 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření