Lesy ČR zahajují výsadbu požárem poničených lokalit lesa v oblasti tak zvané Moravské Sahary

Státní podnik Lesy ČR v těchto dnech zahajuje novou výsadbu loni velkým požárem poničených lokalit v oblasti tak zvané Moravské Sahary, tedy území mezi Bzencem, Strážnicí a Ratíškovicemi v okrese Hodonín, v Jihomoravském kraji. Nového zalesnění se letos a příští rok dočká plocha o velkosti cca 113 hektarů. „Písčitá lokalita Moravské Sahary je oblastí s velmi specifickými podmínkami, nově vysázené dřeviny zde musí v co nejvyšší míře zajistit důležitou půdoochrannou funkci. Letos bychom rádi nově zalesnili přibližně 87 hektarů holé plochy a vysadili cca 679 tisíc kusů sazenic,“ vysvětluje ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR Pavel Indra. Nové zalesňování bude tvořeno následujícími dřevinami: borovice lesní, dub zimní, lípa malolistá, bříza bradavičnatá, buk lesní a habr obecný.

Již v březnu Lesy ČR ve spolupráci se smluvním partnerem realizovaly pruhovou přípravu půdy odhrnovacím pluhem na více než 41 hektar velké ploše určené k jarnímu zalesnění. Současně došlo na více než 14 hektarech k vysazení prvních mladých stromků. V dubnu zalesňování pokračuje na ploše přes 13 hektarů výsadbou dalších sazenic a to včetně listnatých dřevin. Ty budou umísťovány do oplocenek. Další etapa obnovy požárem zasaženého území bude pokračovat letos podzim a to dokončením přípravy půdy zalesňovaných ploch s následným zalesněním sadebním materiálem borovice lesní, síjí dubu zimního a výsadbou listnatých dřevin.

Při výsadbě v průběhu dvou let bude k zalesnění použito skoro 900 tisíc kusů sazenic. Účelným vysázením listnatých dřevin bude do budoucna docíleno rozčlenění porostů a vytvoření protipožárních prvků.

Loňský požár lesa u Bzence představoval největší lesní požár v České republice posledního desetiletí. Vlivem velmi nepříznivých podmínek se oheň rozšířil na téměř 165 hektarů lesních porostů. Škoda způsobená požárem na lesních porostech dosáhla výše 27 milionů korun. Domněnka, že většina stromů zasažených požárem nepřežije, se ve velmi krátké době po požáru skutečně potvrdila. Celkem muselo být na požářišti vytěženo 24 000 m³ dříví. Pracovníci Lesů ČR požářiště v porostech vyznačili zřetelnou hranicí, na místě přitom ponechali všechny vitální stromy.

Po jednání s ochránci přírody Lesy ČR navíc na 5,5 hektarů velké ploše vymezili část tak zvaného bezzásahového území, které se nachází na hranici mezi zcela zničeným a částečně poškozeným porostem. Bude sloužit pro účely studia přirozeného vývoje obnovy porostů zasažených požárem. V současné době probíhá na území ovlivněném požárem výzkum osídlování hmyzem, který zajišťuje Mendelova univerzita v Brně.

V Hradci Králové 11. dubna 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření