Lesy ČR zlepšily ekologickou stabilitu lesních porostů v Národní přírodní rezervaci Kralický Sněžník

Na území Národní přírodní rezervace Králický Sněžník, která se nachází v oblasti česko- polských hranic na pomezí Pardubického a Olomouckého kraje, Lesy ČR v uplynulých třech letech provedly celou řadu opatření zaměřených na péči o les a zachování kvality a druhové rozmanitosti místních lesních porostů. Opatření probíhala dle Lesy ČR zpracovaného projektu nazvaného „Zlepšení ekologické stability v NPR Králický Sněžník. “ Projekt za více než 6 milionů korun se uskutečnil v rámci podpory z Operačního programu Životní prostředí.

Projekt lesnické péče o horské lesy

Oblast Kralického Sněžníku je mimořádně cenným biotopem, jehož stav je trvale ovlivňován nejen extrémními povětrnostními podmínkami, živelnými kalamitami, větry, námrazami či hmyzími škůdci, ale i dlouhodobým silným imisním tlakem. I proto lesníci věnují zvýšenou péči zdejším porostům dlouhodobě.

Realizace projektu probíhala téměř na celém území národní přírodní rezervace (NPR). Na ploše více než 900 hektarů Lesy ČR nad rámec zákonných povinností vysadily přes 46 000 sazenic buku, jedle, javoru a olše, a to ve vysoké genetické kvalitě vhodné pro tuto NPR. Přes 22 000 kusů sazenic z uvedeného množství našlo své místo v mezernatých částech starších porostů. Vysazené meliorační a zpevňující dřeviny byly v rámci prevence proti okusu zvěří oploceny, ochráněny oplůtky a natřeny repelenty.

V průběhu projektu došlo i ke zpracování kůrovcového dříví, které po asanaci zůstalo ponecháno v porostech k zetlení. Jedná se o přibližně 3000 metrů krychlových dřeva, které se během rozkladu stanou zdrojem živin pro nově vznikající porosty, pozitivně ovlivní mikroklima na horských pasekách, znesnadní spárkaté zvěři přístup k mladým stromkům a podpoří rozvoj rostlinných i živočišných druhů, vázaných na tlející dřevo.

Péče o lesy na Kralickém Sněžníku bude pokračovat

Přestože je projekt ukončený, Lesy ČR budou dál zajišťovat z vlastních prostředků udržitelnost těchto opatření dle podmínek operačního programu po dobu nejméně 10 let, což je doba odpovídající pro založení a udržení zdravého lesního ekosystému v těchto extrémních podmínkách.

Pro oblast Králického Sněžníku však Lesy ČR v současnosti připravují další podobný projekt tentokrát nazvaný „Skupinová stabilizace mladších smrkových porostů v NPR Králický Sněžník.“ Jeho cílem je podpořit stabilitu a diferenciaci rozsáhlých, převážně mladších smrkových porostů. Půjde především o vytvoření dobře zavětvených a zpevněných porostních okrajů, či o mozaikovitou výsadbu listnáčů a jedle do zpevňujících prvků.

V Hradci Králové 1. června 2012   

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace

Projekt Lesů ČR „Zlepšení ekologické stability v NPR Králický Sněžník“ v hodnotě více než 6 milionů korun byl finančně podpořen částkou 3 468 000,- Kč prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí – oblast podpory 6.3. Obnova krajinných struktur.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.