Lesy ČR zlepšují kvalitu lesních porostů v Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník

Na území Národní přírodní rezervace Králický Sněžník, která se nachází v oblasti česko-polských hranic na pomezí Pardubického a Olomouckého kraje, Lesy ČR provedou ještě v letošním roce další etapu opatření zaměřených na péči o les a zachování kvality a druhové rozmanitosti místních lesních porostů.

1-kralic-sneznik_421x225.jpgA to díky tříletému projektu připraveného Lesy ČR nazvaného „Zlepšení ekologické stability v NPR Králický Sněžník.“ Kromě Lesů ČR se na financování projektu v hodnotě více než 6 milionů korun podílejí také Evropský fond pro regionální rozvoj a Státní fond životního prostředí ČR. Projekt bude dokončen v příštím roce.

Horské porosty potřebují zvýšenou lesnickou péči 

Oblast Králického Sněžníku je mimořádně cenným horským biotopem, jehož stav je opakovaně ovlivňován nejen živelnými kalamitami, ale i dlouhodobým silným imisním tlakem. Stabilita citlivého ekosystému hospodářsky pozměněných horských lesů je závislá na dobré péči lesníka, proto se Lesy ČR rozhodly získat další prostředky na její zachování a posílení,“ vysvětluje generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Horské lesy na Králickém Sněžníku snadno podléhají působení škodlivých činitelů, jako jsou vítr, námraza, hmyzí škůdci, houbové choroby apod.

Za tímto účelem proto Lesy ČR ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky vytvořily zmiňovaný projekt, který byl začátkem roku 2009 schválen ke spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Realizace začala v říjnu 2009 a skončí v prosinci 2011.

Opatření na podporu přirozených ekosystémů

Projekt zahrnuje téměř celé území NPR. „Na ploše přibližně 900 hektarů bude nad rámec zákonných povinností vysazeno přes 43 tisíc sazenic buku, jedle, javoru a olše, a to ve vysoké genetické kvalitě vhodné pro tuto NPR. Tyto meliorační a zpevňující dřeviny budou proti okusu zvěří ochráněny oplocenkami, oplůtky a nátěry terminálů sazenic repelenty,“ uvádí výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

Součástí projektu je navíc i zpracování kůrovcového dříví, které po chemické nebo mechanické likvidaci kůrovce zůstane ponecháno v porostech k zetlení. Projekt počítá s cca 4 tisíci m³ dřeva, které podpoří především rozvoj hub nebo rostlinných i živočišných druhů vázaných na tlející dřevo.

Ukončením projektu starost o les nekončí

Letos budou provedeny práce v hodnotě skoro 3 miliony Kč, příští rok bude projekt pokračovat realizací činností ve zbývajícím objemu. Po ukončení projektu budou Lesy ČR zajišťovat z vlastních prostředků udržitelnost těchto opatření dle podmínek OPŽP po dobu nejméně 10 let a samozřejmě do budoucna udržovat zdravý lesní ekosystém po několik desítek let. Tento projekt pozitivně ovlivní druhovou skladbu porostů a podpoří přirozené procesy v horských lesích na Králickém Sněžníku. Je také důkazem přínosné spolupráce orgánů ochrany přírody a lesníků.

V Hradci Králové, 6.října 2010

Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:
  • Králický Sněžník je považován za samostatné pohoří (orografický celek). Nachází se na pomezí České republiky a Polska, historických zemí Moravy a Kladska. V současnosti u nás zasahuje do dvou krajů – Pardubického a Olomouckého. Nejvyšší horou je stejnojmenný vrchol – Králický Sněžník (1423, 7 m n. m.). Dalšími „tisícovkami“, tj. vrcholy s výškou nad 1 000 m.n.m. jsou Malý Sněžník (1337, 7 m.n.m.), Podbělka (1307, 4 m.n.m.), Sušina (1321,2 m), Klepý (1143, 6, zvaný též Klepáč, polsky Trojmórsky wierch, tvořící rozvodí Černého, Baltského a Severního moře). Pramení zde řeky Morava, Krupá a Kladská Nisa).
  • Z lesnického hlediska se jedná o území, kde ve vyšších vegetačních stupních obvykle se vyskytující břízu nahrazuje jeřáb. Zřejmě zde také byl objeven předchůdce dnešního jeřábu moravského sladkoplodého jakožto velmi odolné ovocné dřeviny.
  • Na části území se nachází Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. Území není součástí CHKO Jeseníky, ale podle novely zákona č. 114/1992 Sb. z roku 2009 je v něm orgánem ochrany přírody Správa CHKO Jeseníky.
  • Na financování projektu se podílely Evropský fond pro regionální rozvoj (85 % způsobilých výdajů projektu), Lesy ČR (10 % způsobilých výdajů projektu) a Státní fond životního prostředí ČR (5 % způsobilých výdajů projektu).
  • Operační program Životní prostředí (OPŽP) – jde o druhý největší český operační program podporovaný EU.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.