Lesy ČR zveřejňují veškeré skutečnosti o mediálně diskutovaných tématech

Kromě rozboru hospodářských výsledků za rok 2010 a aktuálních informací o stavu tendru na lesnické práce na rok 2011 se Lesy ČR rozhodly informovat i o dalších tématech, která byla v posledním období neopodstatněně medializována. Konkrétně se jedná o pokutu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za informační technologie z roku 2007 a s tím související arbitráž společnosti Washington Investment Company LLC vůči ČR, vymáhání pohledávek LČR za společnostmi CE WOOD a Javořice a problematiku prodeje těžebních zbytků.

Pokuta ÚOHS za informační technologie  z roku 2007

V roce 2007 podepsal Ing. M. Jiránek, zaměstnanec LČR, s firmami Aventic International a její dceřinou společností A-Services&Networks smlouvy týkající se informačních a komunikačních technologií, a to bez výběrového řízení, čímž byl porušen zákon o veřejných zakázkách. V případě Aventic International se jednalo o smlouvu na plnění za cca 150 mil. Kč. Již v říjnu 2007 bylo M. Jiránkovi odejmuto pověření zastupovat LČR, ke konci roku 2007 pak byl s panem Jiránkem ukončen pracovní poměr, LČR na něj podaly trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Toto trestní oznámení bylo později rozšířeno o trestné činy porušování povinnosti při správě cizího majetku a podvodu.

Dle výpovědi pana Jiránka na policii podepsal smlouvu s Aventic International omylem, když mu prý byla podstrčena k podpisu. Platnost smlouvy před Policií ČR popřel i Jan Dvořáček, který v té době jednal jménem Aventic International. Oba jmenovaní navíc společně podepsali dohodu o odstoupení od smlouvy. Přesto pan Jiránek spolu s bývalým generálním ředitelem LČR J.Holickým dali v roce 2008 dobrozdání, že obě firmy poskytovaly LČR dobré služby. V každém případě však LČR pohledávky, které jsou uplatňovány vůči LČR ze smluv s Aventic International a její dceřinou společností A-Services&Networks, uzavřených M. Jiránkem,  neuznávají a předložené podklady považují za neprůkazné a nevěrohodné. Za postup M. Jiránka byla LČR ze strany ÚOHS uložena pokuta 1.000.000,- Kč pro porušení zákona o veřejných zakázkách, náhrady této škody se LČR domáhají vůči M. Jiránkovi soudní cestou.

Arbitráž Washington Investment Company LLC (WIC) vůči České republice

WIC uplatňuje vůči ČR nárok na náhradu újmy, která jim měla údajně vzniknout v důsledku negativní mediální kampaně v souvislosti se smlouvami na informační technologie mezi LČR a Aventic International a A-Services&Networks. Tato kampaň měla dle jejich názoru zmařit investice skupiny WIC v ČR. Výše uvedený nárok není uplatněn vůči LČR, ale vůči ČR.

V únoru 2008 společnost WIC ovládla obě firmy (Aventic International a A-Services&Networks) a o dva a půl  roku později informuje LČR o existenci údajných pohledávek ve výši téměř 215 mil Kč a to bez jakékoli bližší specifikace. LČR odeslaly žádost o objasnění pohledávek, aby mohla být posouzena jejich oprávněnost. Zástupci WIC sdělili, že své nároky odvíjí od údajných pohledávek společností Aventic International a A-Services&Networks, které vyčíslili na částku 215 milionů Kč (posléze na cca 222 milionů Kč). Důvodem bylo údajné porušení smluv na informační technologie z roku 2007, které podepsal M.Jiránek. WIC se dle údajů z Obchodního rejstříku stala akcionářem  Aventic International 22. 2. 2008 (a pouze do 25. 6. 2008), přičemž společnost Aventic International byla v období od 24. 4. 2006 do 31. 7. 2008 jediným společníkem společnosti A-Services&Networks. V roce 2007 tak nemohlo dojít ke zmaření zahraničních investic WIC.

Pokud by došlo k arbitráži mezi zahraničním investorem a ČR z důvodu údajného porušení dohody o podpoře a ochraně investic s USA, není příslušný rozhodčí tribunál oprávněn přezkoumávat rozhodnutí českých soudů, ale pouze zkoumat případné porušení mezinárodní smlouvy a jiných ustanovení mezinárodního práva. Není vyloučena možnost, že se zahraniční investor snaží zneužít dohodu o podpoře a ochraně investic s USA a přenést „domácí“ obchodní spor na mezinárodně právní úroveň za účelem získání možnosti vedení arbitrážního řízení proti ČR.

Pokud se jedná o údajné porušení dohody o podpoře a ochraně investic mezi ČR a USA, nemají LČR k dispozici informace, záležitost za ČR řeší ministerstvo financí. Je důležité upozornit na skutečnost, že LČR nebyly nikdy v minulosti v žádném smluvním vztahu se společností WIC ani společností, v níž by měla WIC v té době obchodní podíl.

Vymáhání pohledávek za společností CE WOOD, a.s. (CEW) a Javořice, a.s.

Společnost CEW byl v minulosti významným obchodním partnerem LČR, v letech 2007 a 2008 bylo mezi oběma subjekty uzavřeno mnoho smluv, na základě kterých vznikly LČR za CEW pohledávky z obchodního styku o jistinách 266,9 mil. Kč. Pohledávky ve výši 92,1 mil. Kč byly CEW zaplaceny na základě žalob LČR před zahájením insolvenčního řízení z roku 2009, aktuálně pak mají LČR za CEW pohledávky 174,8 mil. Kč, které jsou vymáhány prostřednictvím insolvenčního řízení zahájeného na návrh LČR v lednu 2009. V průběhu tohoto insolvenčního řízení však byly přihlášeny pohledávky věřitelů v celkové výši cca 1,2 mld. Kč, vzniklo tak riziko, že pohledávky LČR budou uspokojeny ve velmi malé míře. Jelikož CEW prezentoval zájem na zachování a provedení restrukturalizace podniku mimo insolvenční řízení, byla mezi    LČR a CEW zahájena jednání o splnění závazků CEW vůči LČR. CEW navrhl uzavření dohody, na základě které LČR umožní restrukturalizaci CEW tím, že vezmou insolvenční návrh zpět (insolvenční řízení blokovalo možnost CEW disponovat s majetkem).

Vzhledem k tomu, že zpětvzetí insolvenčního návrhu znamenalo dočasné ustoupení LČR od vymáhání pohledávek, byla k jejich zajištění zřízena zástavní práva k „Pile Ptení“ ve vlastnictví Javořice, a.s. (hodnota movitých a nemovitých věcí „Pily Ptení“ byla znaleckým posudkem odhadnuta na 0,5 mld. Kč). LČR tak vzniklo právo vymáhat pohledávky za CEW i za Javořice, a.s. Uzavření dohody s CEW a zpětvzetí insolvenčního návrhu tak bylo zcela v souladu s péčí řádného hospodáře LČR, protože oproti insolvenčnímu řízení získaly LČR šanci na uspokojení pohledávek v plné výši. CEW následně učinil dva pokusy zpeněžit pilu Ptení ve veřejné dražbě, první dražba byla zrušena, druhá zmařena. Výsledkem zpětvzetí insolvenčního návrhu na CEW a uzavření dohod s CEW a Javořice je stav, kdy LČR mají dva dlužníky (CEW a Javořici), přičemž výše pohledávek LČR za CEW se nesnížila.

Po zahájení insolvenčního řízení se společností Javořice v únoru 2010 vymáhají LČR své pohledávky v insolvenčním řízení, přičemž změna akcionáře společnosti Javořice nemá vliv na existenci zástavních práv LČR k „Pile Ptení“. Zástavní práva k „Pile Ptení“ sice byla v rámci tohoto insolvenčního řízení zpochybněna žalobou insolvenčního správce (popřením pohledávek LČR odvozených od zástavních práv),  LČR se však brání určovacími žalobami a ústavní stížností.

V lednu 2011 bylo zahájeno nové insolvenční řízení s CEW, v rámci kterého byl zjištěn úpadek CEW a prohlášen konkurz na jeho majetek. V rámci tohoto nového insolvenčního řízení s CEW rovněž vymáhají LČR své pohledávky.

Lesy ČR mají za CE WOOD, a.s. pohledávky ve výši 209.056.747,21 Kč, které jsou vymáhány v insolvenčním řízení vedeném s CE WOOD, a.s., přičemž do výše 197.081.322,62 Kč jsou tyto pohledávky vymáhány též v insolvenčním řízení vedeném se společností Javořice, a.s.

Prodej těžebních zbytků

Potenciál těžebních zbytků v ČR je dán těžbou cca 16 mil. m 3 hroubí, z čehož na LČR připadá zhruba 8 mil. m 3 . Reálně využitelný potenciál těžebních zbytků však odhaduje studie ministerstva životního prostředí předběžně na 430 tis. tun. LČR ročně vynakládají na úklid těžebních zbytků cca 250 mil Kč, v loňském roce však za jejich úklid uspořily 30 milionů Kč, přičemž výnos z prodeje těžebních zbytků v roce 2010 byl pro LČR 15 mil Kč. Ekonomický přínos z prodeje těžebních zbytků v loňském roce tak byl pro LČR na úrovni 45 mil Kč, jejich prodej je tak pro LČR jednoznačně výhodný.

Teprve s rostoucí poptávkou po těžebních zbytcích roste i jejich prodejnost prostřednictvím rámcových kupních smluv a elektronických aukcí. Ani přes elektronické aukce se však nepodařilo prodat veškeré těžební zbytky, které navíc nelze opakovaně nabízet a je nutné je uklidit před zalesněním.           

Přehled o nabídce a poptávce při elektronické aukci v letech 2009 – 2010
Rok  Nabízeno (m3) Prodáno (m3)  Tj.% Průměrná
cena (Kč)
2009 282.076 105.260 37,3% 5,9
2010 510.091 335.754 65,8% 16,5
Celkem: 792.167 441.014 55,7% 14,1
Celkové množství prodaných těžebních zbytků stále roste, jak dokládá následující tabulka množství prodaných těžebních zbytků v letech 2009 – 2010
  Realizované objemy v[m3]
Obchodní kanál 2009 2010
EAD 105 260 335 754
Obecný obchod 321 712 182 519
RKS 39 380 224 114
Celkový součet: 466 352 742 387

Za roky 2009 a 2010 státní podnik utržil za prodej těžebních zbytků cca 15 milionů korun a naopak ušetřil cca 50 Kč/m3 v nákladech na úklid takto prodaných těžebních zbytků.

V Hradci Králové, 24. února 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.