Lesy ČR zvýšily protipovodňovou ochranu obce Rozhraní na Svitavsku v Pardubickém kraji

Místní Študlovský potok je opatřen novými protipovodňovými díly

Lesy ČR zajistily nákladem téměř osmi milionů korun realizaci dvou významných protipovodňových opatření na Študlovském potoce v katastru obce Rozhraní na Svitavsku v Pardubickém kraji. Pro obec, ve které žije téměř 350 obyvatel, to znamená zvýšení protipovodňové ochrany území a majetků místních občanů. Pozitivní vliv provedených opatření je i v zajištění stability a zvýšení průtočné kapacity koryta toku a omezení transportu splavenin z povodí včetně jejich usazování v korytě toku na území obce. Študlovský potok je pravostranným přítokem vodohospodářsky významné řeky Svitavy, do které se vlévá právě v Rozhraní.

Lesy ČR nejprve v obci vybudovaly dvě záchytné příčné drátokamenné přehrážky, do kterých se tokem transportované splaveniny mohou usazovat. V místní části Bradlné pak Lesy ČR ve dvou samostatných úsecích, kterými Študlovský potok v této části obce protéká, celkově zvýšily kapacitu koryta toku. Potok v těchto úsecích dnes dokáže pojmout až dvacetiletou vodu. Nové koryto je zde podélně opevněno opěrnou zdí a kamennou rovnaninou. Dno je navíc zajištěno příčnými objekty jako jsou třeba kamennné pasy a balvanité skluzy.

Na obou projektech, které jsou plně v souladu se zpracovanou studií odtokových poměrů Študlovského potoka a plánem dlouhodobé péče, Lesy ČR úzce spolupracovaly i se samotnými dotčenými obcemi Rozhraní a Študlov.

V Hradci Králové 3. ledna 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření