M. Jurečka: Lesy ČR podpořily v lesnických zakázkách regionální podnikání.

Plní tak Koncepci Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku

O stavu, průběhu a hodnocení smluvních vztahů vzešlých z lesnické zakázky vyhlášené státním podnikem Lesy ČR v roce 2015 dnes informoval Vládu České republiky ministr zemědělství Marian Jurečka.

Státní podnik Lesy ČR loni uzavřel smlouvy s partnery, kteří na 57 smluvních územních jednotkách (dále SÚJ) uspěli v pětiletém lesnickém tendru 2016+. Hodnotilo se 425 nabídek podaných 39 společnostmi. Podmínky zakázky za tři miliardy korun bez DPH platí od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020. Na 36 SÚJ soutěžily lesnické firmy o komplexní lesnickou zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva. Na dalších 21 SÚJ současně podnik vyhlásil veřejné zakázky, na kterých bylo odděleně soutěženo 17 pěstebních a čtyři zakázky zaměřené na těžební činnosti. Lesy ČR oslovily k podpisu smluv výhradně uchazeče, kteří se umístili první v pořadí. „Nabídli jsme práci i menším a středně velkým firmám. Proto se o dvě třetiny zvýšil počet smluvních jednotek a zakázky jsme rozdělili podle konkrétních činností. Do tendrů k pěstební činnosti se tak mohli prakticky přihlásit i jednotlivci,“ uvedl Daniel Szórád, generální ředitel státního podniku Lesy ČR. Podle jeho slov se do všech tendrů vyhlašovaných od roku 2015 promítá Koncepce strategického rozvoje státního podniku Lesy České republiky na období 2015 až 2019, schválená dozorčí radou podniku a projednaná Vládou ČR. Právě podpora regionálního podnikání, a tedy zaměstnanosti i dostupnosti dříví v regionech je také součástí Programového prohlášení Vlády ČR z 12. února 2014. Vláda ČR se tehdy zavázala, že učiní kroky ke změně hospodářské politiky Lesů České republiky ve prospěch zvýšení zaměstnanosti v jednotlivých regionech a posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu. Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky podnik Lesy ČR tento záměr naplňuje.

Kromě loňských tendrů dále Lesy ČR v prosinci 2014 ukončily tři smlouvy na čtyřech SÚJ, a to se smluvním partnerem, který neplnil své smluvní závazky. Na těchto SÚJ byly v průběhu roku 2015 v otevřeném zadávacím řízení uzavřeny komplexní smlouvy. Obdobně byla uzavřena i komplexní smlouva na SÚJ Buchlovice. Během roku 2015 byly soutěženy i další tři zakázky, a to vzhledem k předčasnému naplnění objemů původních zakázek. Ty byly v rámci posílení podpory místních subjektů rozděleny do pěti SÚJ.

V Hradci Králové 16. března 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.