MPSV zadává veřejné zakázky s důrazem na sociální odpovědnost. Ke spolupráci přizvalo i Lesy ČR

Zapojit dlouhodobě nezaměstnané, dodržovat férové pracovní podmínky, brát ohled na životní prostředí – to jsou jen některé z možností, které lze uplatnit při odpovědném zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce sociálně odpovědný koncept rozšířit mezi veřejné zadavatele v celé České republice. Nyní tomu pomůže i nový projekt a spolupráce s významnými veřejnými zadavateli. Podpisem memoranda o spolupráci se aktuálně připojil státní podnik Lesy ČR.

Na veřejné zakázky v České republice bylo v roce 2015 vynaloženo více než 550 mld. Kč. Při zadávání těchto zakázek lze kromě posuzování čistě cenových parametrů zohledňovat také související dopady. Vedle používané nejnižší ceny lze zahrnovat i efekt promítnutý do konkrétní společenské oblasti. Ministerstvo práce a sociálních věcí se k odpovědnému zadávání veřejných zakázek přihlásilo přijetím interní strategie již v roce 2014.

Podpora zaměstnanosti a sociálního začleňování patří mezi obecné priority našeho resortu. Odpovědné zadávání nabízí příležitost, jak tyto priority naplnit i prostřednictvím veřejných zakázek,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Koncept sociálně odpovědného veřejného zadávání (OVZ) se na MPSV zaměřuje na příležitosti pro podporu zaměstnanosti – zejména znevýhodněných skupin obyvatel, na zajištění férových pracovních podmínek a bezpečnosti práce, zapojení sociálních podniků a firem zaměstnávajících zdravotně znevýhodněné, využívání produktů Fair trade, na příležitosti pro využívání ekologicky šetrných řešení a příležitosti pro rozvoj odpovědného zadávání v projektech spolufinancovaných z prostředků EU.

Chceme veřejné zadavatele podporovat a motivovat k odpovědnému a efektivnímu vynakládání veřejných prostředků, proto také zahajujeme tříletý projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání,“ dodala ministryně. Během projektu bude vytvořena odborná platforma, která zadavatelům i dodavatelům nabídne metodické a konzultační zázemí i výměnu dobré praxe (z EU i ČR). Projekt, spolufinancovaný Evropskou unií, přinese řešení promítnutá do návodů k realizaci veřejných zakázek.

Principy odpovědného zadávání začalo uplatňovat prostřednictvím svých resortních organizací, jako jsou státní podniky Povodí a Lesy ČR, i Ministerstvo zemědělství, které se zaměřilo především na podporu dlouhodobě nezaměstnaných osob. „Jde o jeden z mála postupů veřejné správy, který nic nestojí, ale naopak přináší přidanou hodnotu,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Státní podnik Lesy ČR (LČR) začal uplatňovat principy sociálně odpovědného veřejného zadávání v zakázkách na lesnické těžební a pěstební činnosti. V pilotních projektech se zaměřil na zaměstnávání pracovníků z řad dlouhodobě nezaměstnaných. Spolupracoval přitom s více než 40 úřady práce. V letošním roce plánuje v lesnických i stavebních zakázkách prostřednictvím OVZ zajišťovat férové pracovní podmínky.

Lesy ČR patří mezi velké zadavatele veřejných zakázek a společensky odpovědné aspekty se v nich snažíme uplatňovat. Uvědomujeme si, že naše dobré zkušenosti mohou inspirovat ostatní, a proto spolupráci s MPSV vítáme,“ uvedl generální ředitel Daniel Szórád.

MPSV tuto spolupráci mimo jiné vnímá jako důležitý prostředek pro podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech a oceňuje aktivity LČR v tomto směru. Snaha začlenit principy odpovědného veřejného zadávání a používat je v České republice se opírá o reálnou praxi zemí EU i o směrnici 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek, která byla promítnuta do nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Petr Habáň
tiskový mluvčí