Na Choceňsku Lesy ČR otevírají novou naučnou stezku Dívčí doly

Zcela novou, pět kilometrů dlouhou naučnou stezku nazvanou „Dívčí doly“ zítra slavnostně otevře státní podnik Lesy ČR. Stezka vede zajímavou lesní oblastí rozprostírající se v bezprostřední blízkosti města Choceň, v okrese Ústí nad Orlicí, v Pardubickém kraji. „Symbolem stezky je dívka Zdislava, která je svázána s pověstí o tomto místě, a proto také návštěvníky všemi devíti zastaveními naučné stezky provází. Jednotlivá místa veřejnost seznamují s lesnicko – pedagogickou tématikou – s významem funkcí lesů a jeho přínosy pro společnost, s přírodními procesy v lese a s dalšími zajímavostmi včetně místní historie. Lesy ČR na výstavbu vynaložily částku více než 400 tisíc korun. Náklady jsme hradili prostřednictvím speciálního podnikového Programu 2020, kterým celostátně podporujeme veřejně prospěšné funkce lesů,“ podotýká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený současně řízením LČR. Slavnostní otevření začne zítra v 9.30 hodin, v lokalitě u Písníku Trojhránek, nedaleko města Choceň.

Lokalita Dívčí doly na Choceňsku je součástí východočeské oblasti české křídové tabule. Křídové horniny jsou překryty mocnými kvartérními sedimenty s rozsáhlými říčními štěrkopískovými náplavy.

Z lesních dřevin v oblasti Dívčí doly na zdejších písčitých půdách nejčastěji rostou dub zimní, buk lesní, bříza bradavičnatá, borovice lesní, borovice vejmutovka, smrk ztepilý a modřín opadavý. Keře zastupuje janovec metlatý. Z pískomilných trav lze v lokalitě převážně nalézt čeleď Lipnicovitých. Z hmyzích populací se vyskytuje svižník písčinný, který na polabských písečných dunách už zdomácněl. Je možné spatřit i různé druhy střevlíků. K typickým motýlům patří okáč.

Názvy jednotlivých zastavení naučné stezky Dívčí doly:
  • číslo 1 a 2: úvod k naučné stezce
  • číslo 3: Písník Trojhránek
  • číslo 4: Hlavní dřeviny choceňských lesů
  • číslo 5: Voda kolem nás; Třiďme odpad
  • číslo 6: Dřevo kolem nás
  • číslo 7: Rekordy naší přírody – povídání o zajímavých stromech
  • číslo 8: Lese, prostři nám! – povídání o houbách
  • číslo 9: Funkce našich lesů

Nástupní místo NS Dívčí doly se nachází přibližně 700 metrů severozápadním směrem od města Choceň, počítáno od místního hokejového stadionu v místě zvaném „U Tunýlku“. Poloha GPS je 50°0’13.305″N, 16°11’58.301″E.

V Hradci Králové 14. května 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření