Nadstandardní ekonomické hospodaření Lesů ČR pokračuje i v roce 2012 HV za 1. čtvrtletí: 2,083 miliardy Kč

Jen za první tři měsíce letošního roku, za období leden – březen, dosáhly Lesy ČR hospodářského výsledku ve výši 2,083 miliardy korun. „Nadále se prokazuje, že parametry lesnických tendrů byly správně nastavené. Jejich ekonomická výhodnost pro podnik se osvědčila v loňském roce a je jasně patrná i na HV za první čtvrtletí. Současně se potvrzuje již v minulosti vedením podniku prezentované stanovisko, že dosahování ekonomických výsledků v řádu miliard by se pro podnik typu Lesy ČR mělo stát jakýmsi standardem,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. „Dosažený výsledek je z 92 % tvořen naší hlavní činností. Ostatní složky mají podíl naprosto zanedbatelný: prodej majetku 2%, finanční HV 6 %,“ doplňuje Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel podniku.

HV není ani důsledkem snížení nákladů na péči o les ani zvýšení těžeb. Lesy ČR letos zvýší finanční prostředky na péči o les, které půjdou především do pěstební činnosti, výstavby a údržby lesní infrastruktury a vodních toků.

Rekordních hospodářských výsledků Lesy ČR dosahují již třetím rokem. Jde o výsledky, kterých za celou dosavadní dvacetiletou historii podnik nikdy nedosahoval. Auditovaný hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2011 je ve výši rekordních 5,275 miliardy korun. Již v roce 2010 však podnik dosáhl HV před zdaněním ve výši 3,160 miliardy Kč. Ekonomické výsledky podniku za poslední 3 roky jsou násobky výsledků v letech předchozích – dřív bylo hospodaření podniku ve stovkách milionů nyní je v miliardách, a to při obdobné kapacitě, výkonnosti a rozsahu činnosti podniku.

V Hradci Králové 14. května 2012   

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.