Novoveský potok pojme stoletou vodu

Potok v Nové Vsi u Chotěboře na Vysočině pojme po úpravách “stoletou vodu“. Podnik Lesy ČR investoval do vodní stavby 3,3 miliony korun.

Koryto Novoveského potoka již řadu let nepojímalo vodu a na porušených březích se usazovaly splaveniny, které bránily plynulému odtoku vody. Kamenný stupeň znemožňoval migraci vodních živočichů do horních partií potoka. Státní podnik Lesy ČR upravil 352 metrů dlouhý úsek potoka v intravilánu obce. „Koryto bylo zčásti neupravené, zčásti ho pokrývala kamenná dlažba. Tu nahradily kameny z nedalekého sloupenského lomu,“ řekl Michal Kubík, správce toků z podniku Lesy ČR. Příčné kamenné prahy koryto stabilizovaly, dvoumetrový průtočný profil se v některých místech rozšířil na tři, jinde až na čtyři metry. Kdysi uměle narovnaný tok dnes vytváří na pohled příjemné meandry. „Stupeň, přes který se nedostali vodní živočichové, nahradil kamenný skluz, jímž jsme vyrovnali podélný spád toku,“ dodal správce Kubík. Stoletou vodu dnes potok pojme také díky nové boční tůni.

Správa toků letos v Novoveském potoce, který je přítokem řeky Doubravy, vyčistí a opraví záchytné retenční nádrže. Tyto historické objekty jsou umístěny právě nad Novou Vsí u Chotěboře.

V Hradci Králové, 19. května 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.