O záměru vyhlásit Národní park Jeseníky s Lesy ČR nikdo oficiálně nejedná

Lesy ČR se důrazně ohrazují proti tvrzením některých členů Petičního výboru na podporu vzniku Národního parku Jeseníky (NPJ), kteří ve svém prohlášení, vydaném tento týden, uvádějí, že jednání o vyhlášení NPJ zdárně probíhají. „Nechápeme, jak členové výboru mohou něco takového tvrdit, když se zástupci Lesů ČR oficiálně nikdo nejedná. Navíc s ohledem na dosavadní průběh diskusí k danému tématu a často jen účelově používané informace, považují Lesy ČR prohlášení petičního výboru za zmatečné, nadsazené a neodpovídající realitě,“ pozastavuje se nad zveřejňovanými informacemi Pavel Indra, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Šumperk.

Lesy ČR doposud neobdržely žádný oficiální dokument Ministerstva životního prostředí, který by zahájení procesu přípravy vyhlášení Národního parku Jeseníky byť jen naznačoval. Podle oficiálních zdrojů není možnost vyhlášení NPJ ani předmětem aktualizovaného Státního programu ochrany přírody a krajiny (listopad 2009). Podnik se přesto kontinuálně zapojuje do veřejných debat nad daným tématem. „V průběhu diskusí především prezentujeme koncepční otázky, na které je nutné v souvislosti se záměrem NPJ pravdivě odpovědět,“ poznamenává Pavel Indra.

Příroda v Jeseníkách je dostatečně chráněna již dnes

Lesy ČR považují stávající způsob ochrany přírody v Jeseníkách za dostačující. Oblast, která by dle dostupných informací měla být NPJ vyhlášena zahrnuje totiž území především vrcholové části Jeseníků. To je již dnes oblastí s nejvyšším stupněm zákonné ochrany přírody. „Nachází se zde národní přírodní rezervace, I. zóna Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, území soustavy Natura 2000,“ vysvětluje dále Pavel Indra.

Místní lesy jsou dílem práce lesníků

V předmětném území se v naprosté většině jedná o porosty silně ovlivněné činností člověka s výrazně změněnou strukturou a dřevinnou skladbou. Nadále jsou proto důležité četné intervenční zásahy zejména proti kůrovci, který se v Jeseníkách v minulosti opakovaně přemnožil. Navazující porosty hospodářského lesa jsou s ohledem na nadmořskou výšku tvořeny především smrkem. „Existuje reálné nebezpečí, že v případě vyhlášení NP by došlo k potlačení aktivního zasahování proti kůrovci. Tím by se enormně zvýšilo riziko ohrožení okolních porostů biotickými a v případě plošného rozpadu také abiotickými činiteli. Hrozila by hlavně devastace horských porostů bořivým větrem,“ poznamenává Pavel Indra.

Diskuse by měla být různorodá

Předmětem odborné a věcné diskuze by podle názoru Pavla Indry mělo být široké spektrum otázek jako například dopad vyhlášení NPJ na regionální rozvoj, vymezení území parku včetně ochranného pásma a definice bližších ochranných podmínek (včetně postavení současné Správy CHKO Jeseníky). Neméně důležitá je ale i problematika ochrany navazujících lesních majetků (Lesy ČR, obce, v budoucnosti patrně i církev) nebo ekonomický dopad vyhlášení parku včetně souvisejících pravidelných ročních nákladů dále zatěžujících státní rozpočet.

Lesy ČR ochráncům přírody v Jeseníkách pomáhají

Lesy ČR spravují lesní porosty na území Jeseníků v souladu s platnou legislativou a plně respektují odborná stanoviska orgánů ochrany přírody. „Tím jesenické lesy zachováváme a dále rozvíjíme všechny jejich funkce. Dodržujeme zásady trvale udržitelného hospodaření, což můžeme kdykoliv doložit certifikací PEFC ČR,“ doplňuje Pavel Indra.

Lesy ČR se i přes některé názorové rozdíly snaží spolupracovat se Správou Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Od letošního roku například pracovníci LČR pomáhají Správě CHKO tak, že začali vykonávat roli dobrovolných strážců přírody. Lesy ČR se přímo podílejí na praktické ochraně přírodních krás Jeseníků a podporují práci zaměstnanců Správy CHKO, kteří mají pro dohled nad územím Jeseníků omezené časové možnosti.

Letos v zimě se někteří lesníci LČR jako čekatelé zúčastnili odborného proškolení. Na podzim čeká všechny čekatele přezkoušení a jmenování za strážce přírody. Jeseníky tak v dané záležitosti představují patrně vůbec první příklad takové pozitivní a prospěšné spolupráce Lesů ČR s orgánem ochrany přírody. O to potěšitelnější je, že nápad iniciovaly samotné Lesy ČR, konkrétně Krajské ředitelství Lesů ČR Šumperk.

Jeseníky tak budou již letos díky lesníkům z lesních správ, spadajících pod KŘ LČR Šumperk a Frýdek Místek, lépe chráněny před nájezdy borůvkářů do chráněných částí území, vandaly, free-bikery či neukázněnými turisty.

Jako strážci přírody budou lesníci působit v rámci výkonu své činnosti hlavně v pracovní dny.  „Náš návrh Správa CHKO velmi uvítala. Toto propojení je vhodné, protože naši lidé se často pohybují v terénu, a to i v nejpřísněji chráněných územích a mohou tak k ochraně těchto území přispět. Jinde v republice zatím nic obdobného asi nefunguje,“ zdůraznňuje Pavel Indra. Na ochraně Jeseníků se celkově bude podílet  téměř 40 lesníků.

Lesy ČR na území Jeseníků také podporují a rozvíjejí ekologické vzdělávání formou lesní pedagogiky a prostřednictvím svého speciálního Programu 2000 podporují veřejně prospěšné funkce lesů. Budují například naučné stezky, odpočívadla pro turisty, upravují vyhlídková místa, čistí vodní toky nebo vhodnými opatřeními podporují biodiverzitu.

V Hradci Králové, 29. dubna 2011

KONTAKT pro doplňující informace:
Pavel Indra
ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Šumperk
Tel.: 725 099 616
e-mail: indra.oi13@lesycr.cz   
    Zbyněk Boublík
    Tiskový mluvčí Lesů ČR
    Tel.: +420 724 813 301,
    E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.