Obec Štěpánov nad Svratkou na Žďársku je díky Lesům ČR lépe chráněna před velkou vodou

Část protipovodňových opatření na vodním toku Hodonínka je hotová

Celou řadu důležitých protipovodňových opatření za více než 16 milionů korun dokončil státní podnik Lesy ČR na vodním toku Hodonínka, který protéká obcí Štěpánov nad Svratkou s více než sedmi stovkami obyvatel, v okrese Žďár nad Sázavou, v Kraji Vysočina.

Úpravy na Hodonínce si vyžádala povodeň z roku 2002, kdy velká voda valící se obcí a nesoucí splavenou zeminu, kamenivo a dřeviny poškodila nejen koryto toku, ale také souběžnou silnici a několik mostů včetně v minulosti v obci vybudovaných protipovodňových objektů. Povodňovou situaci zapříčinil mimo jiné i nevhodný profil toku nad Štěpánovem, kdy poměrně svažitý terén při silných průtocích bránil rozlití vody na okolní pozemky, v důsledku čehož nedocházelo k přirozenému snížení rychlosti odtoku vod a tím patřičné ochraně území.

V první fázi jsme proto nejprve provedli nezbytná opatření k zajištění lepšího odtoku vod s cílem zamezit do budoucna opakování povodňové situace. Následovalo postupné zpracování přípravné a projektové dokumentace na úpravu a stabilizaci Hodonínky,“ poznamenává Miroslav Kahánek, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Dyje. „K realizaci navržených protipovodňových opatření pak došlo v roce 2012. Koryto toku bylo upraveno příčnými protipovodňovými objekty pro jeho stabilizaci. Zároveň se tak vytvořily potřebné retenční prostory, díky nimž se omezí odnášení materiálu vodním proudem, naopak je zajištěno jeho řízené usazování ve vymezených úsecích toku. Tím bude ochráněna původní úprava koryta toku přímo ve Štěpánově a potažmo obec samotná,“ doplňuje Miroslav Kahánek.

Lesy ČR nepovažují realizovaná opatření za konečná, již proto připravují další úpravu horního úseku toku v Olešnici. Nejúčinnější protipovodňová opatření jsou totiž ta komplexní.

Vodní tok Hodonínka je levostranným přítokem řeky Svratka, do kterého vlévá pod obcí Štěpánov nad Svratkou.

V Hradci Králové 16. dubna 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření